1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Personeelsadministratie>
Nieuwjaar

Wat brengt 2023 op het vlak van HR?

Traditioneel luidt een nieuw jaar nieuwe hr-maatregelen in. De energie- en grondstoffencrisis zal het komende jaar ongetwijfeld nog een grote rol spelen. Maar ook andere hr-nieuwigheden in 2023 kunnen een grote impact hebben voor jou als werkgever. Een overzicht van wat zeker is en wat nog wordt verwacht.

  1. Afbouw fiscaal gunstregime bedrijfswagens

  Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen op het vlak van bedrijfswagens. Dit met het oog op een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark. Vanaf 1 januari 2023 zijn de brandstofkosten voor nieuw aangekochte plug-in hybrides nog maximaal 50% fiscaal aftrekbaar. 

  Vanaf juli 2023 dooft de fiscale aftrekbaarheid van nieuw aangeschafte auto's met CO2-uitstoot stapsgewijs uit, tot 0% tegen 2028. Voor wagens die je aankoopt vanaf 1 juli stijgt bovendien de CO2 -solidariteitsbijdrage in functie van het brandstoftype en de CO2 -uitstoot van de wagen.

   2. Uitbreiding geboorteverlof

   Vanaf 1 januari 2023 telt het geboorteverlof 20 i.p.v. 15 dagen. Vaders en co-ouders kunnen dit verlof vrij opnemen in de eerste vier maanden vanaf de dag van de bevalling. De eerste drie dagen ontvangt je werknemer het normale loon, vanaf dag vier ontvangt hij of zij een uitkering van het ziekenfonds. 

   Wil je de kersverse ouder verrassen met een geboortegeschenk of premie? Dat kan fiscaal voordelig.

    3. Verlenging tijdelijke werkloosheid energie

    De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid energie is verlengd tot 31 maart 2023. Het gaat om een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, die geldt sinds 1 oktober 2022. Ze kan enkel ingeroepen worden door energie-intensieve bedrijven. Anders dan bij de coronawerkloosheid is een volledige schorsing hier beperkt tot maximaal 4 weken.

    Wanneer kom je in aanmerking en hoe moet je de tijdelijke werkloosheid energie invoeren? Je leest het in onze FAQ.

     4. Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieken

     Werkgevers die, in vergelijking met andere bedrijven, veel meer langdurig zieke werknemers hebben, moeten vanaf 2023 een extra RSZ-bijdrage betalen. De nieuwe wetgeving geldt al sinds 1 januari 2022. Maar gezien de referteperiode van 4 kwartalen, kan de RSZ de bijdrage pas in 2023 effectief innen. 

     Door ziekteverzuim doeltreffend aan te pakken, kun je dus extra kosten vermijden.

      5. Wijziging Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers

      De Vlaamse regering verhoogde sinds 1 januari 2022 de minimumleeftijden voor de doelgroepvermindering voor 'zittende' oudere werknemers. De verhoging gebeurt stapsgewijs: 59 jaar in 2022, 60 jaar in 2023 en uiteindelijk 61 jaar in 2024. Voor de aanwervingsvermindering voor werkzoekende ouderen blijft de minimumleeftijd op 58 jaar.

      Er gelden overgangsregels om te vermijden dat bepaalde oudere werknemers uit de boot vallen door het optrekken van de minimumleeftijden.

      Van 01/01/22 tot 31/12/22 Van 01/01/23 tot 31/12/23 Vanaf 01/01/24 Doelgroepvermindering

      Leeftijd op laatste

      dag v/h kwartaal

      Leeftijd op laatste

      dag v/h kwartaal

      Leeftijd op laatste

      dag v/h kwartaal

      Maximum per kwartaal
      ≥ 59 jaar ≥ 60 jaar ≥ 61 jaar 600 EUR
      ≥ 61 jaar ≥ 62 jaar ≥ 62 jaar 1.500 EUR

      Klanten van SD Worx moeten zelf geen actie ondernemen, de aanpassing gebeurt volledig automatisch.

       6. Thuiswerkdagen in andere EU-lidstaat: verlenging gunstregeling sociale zekerheid

       Nog zeker tot 30 juni 2023 houdt de RSZ geen rekening met thuiswerkdagen in het woonland om te bepalen welk socialezekerheidswetgeving van toepassing is. Werken je werknemers nog gedeeltelijk van thuis uit en is dat in een EU-lidstaat? Dan hoef je dus niets te doen op het vlak van de sociale zekerheid. De inkomsten voor gewerkte dagen worden nog minstens tot 30 juni 2023 onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Alle nuttige info over telewerk bundelden we op onze themapagina.

        7. Snellere inzetbaarheid bij ontslag met min. 30 weken opzeggingstermijn

        Vanaf 1 januari 2023 zullen werknemers die door hun werkgever worden ontslagen en recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een beroep kunnen doen op allerlei maatregelen om sneller terug aan de slag te gaan. Denk aan outplacement, coaching of opleiding. Het gaat om een toegestane afwezigheid met loonbehoud, zonder meerkosten voor de werkgever. Deze maatregel vloeit rechtstreeks voort uit de arbeidsdeal.

        Wordt de werknemer ontslagen met een opzeggingsvergoeding, dan moet hij of zij zich wel beschikbaar houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen. Die verplichting geldt zolang de werknemer geen nieuwe beroepsactiviteit uitoefent.

         8. Verankering recht op deconnectie in cao of arbeidsreglement

         Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten afspraken vastleggen over het recht om offline te zijn. Dit kan via een cao of arbeidsreglement. Concreet gaat het over de praktische modaliteiten, richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden en verlof en vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden. 

         Oorspronkelijk kregen ondernemingen tot 1 januari 2023 de tijd om deze formaliteiten te vervullen. Maar omdat de wetgeving pas laat in het najaar 2022 in werking trad, geeft de administratie hiervoor drie maanden uitstel, tot 1 april 2023 dus.

          9. Nieuwe opleidingsverplichtingen

          De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe opleidingsverplichtingen. Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers geldt vanaf 2023 de verplichting om elk jaar, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan te maken. Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn.

          Heb je minstens 10 werknemers in dienst, dan voorzie je voor elke voltijdse werknemer ook in een individueel opleidingsrecht van 4 opleidingsdagen per jaar vanaf 2023 en 5 dagen vanaf 2024. Heb je minstens 10 maar minder dan 20 werknemers in dienst, dan volstaat 1 opleidingsdag per jaar. Het gaat om een opleidingsrecht, geen plicht. Je medewerker is dus niet verplicht om alle opleidingsdagen effectief op te nemen.

           10. Nieuw loonplafond bij Vlaams opleidingsverlof

           Dankzij het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers een erkende opleiding volgen tijdens de werkuren met behoud van hun normale loon, tot een bepaald plafond. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt dit plafond 3.170 euro

           Door de hoge inflatie wordt dit bedrag tussentijds aangepast, een primeur. Een nieuw ontwerp van Koninklijk Besluit verduidelijkt dat van 1 september t.e.m. 31 december 2022 het loonplafond op 3.170 euro blijft. Vanaf 1 januari t.e.m. 31 augustus 2023 wordt dit plafond opgetrokken naar 3.364 euro.

           Leer alles over het Vlaams opleidingsverlof in onze boeiende dagopleiding.

            11. Klokkenluiders: een verplicht intern meldingskanaal

            De nieuwe klokkenluidersregeling verplicht bedrijven met 50 tot 249 werknemers om tegen 17 december 2023 een intern klokkenluiderskanaal voor werkgerelateerd wangedrag in te stellen. Bedrijven met 250 of meer werknemers moeten dit al tegen 15 februari 2023 doen.

             Wat wordt verwacht in 2023, maar is op dit moment nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad?

             • Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de verjaringstermijn voor sociale fraude 10 i.p.v. 7 jaar. 
             • In het eerste en tweede trimester van 2023 krijgen werkgevers een tijdelijke korting van 7,07% op de netto globale werkgeversbijdragen en voor het derde en vierde trimester krijgen ze gedeeltelijk uitstel van betaling voor deze bijdragen, tot 2025. 
             • Vanaf 1 januari 2023 verhoogt de bijzondere activeringsbijdrage tot 20% voor alle min-60-jarigen. Bedrijven die er vaak gebruik van maken, betalen bovendien een hogere bijdrage. 
             • Wie uitzendkrachten inzet, kan vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage krijgen als hij per semester 40 keer of meer eenzelfde uitzendkracht tewerkstelt met opeenvolgende dagcontracten
             • Vanaf 1 januari 2023 kunnen flexi-jobbers terecht in een aantal nieuwe sectoren: sport (PC 223), de exploitatie van bioscoopzalen (SPC 303.03), evenementen (PC 304.00), met uitsluiting van artistieke functies, gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330), met uitsluiting van zorgfuncties.
             • Vanaf 1 januari 2023 geldt een hogere werkgeversbijdrage voor SWT. De bijdragevoet wordt vermenigvuldigd met 1,047 (1,094 vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024).
             • Jobstudenten kunnen vanaf 1 januari 2023 max. 600 uren gunstige uren presteren.
             • Het fiscale gunstregime voor auteursrechten wordt vanaf 1 januari 2023 ingeperkt, zowel het toepassingsgebied als maximale grensbedrag.
             • De extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg worden verlengd tot 31 maart 2023. Zo wil de overheid gepensioneerden, studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen stimuleren om bij te springen in de zorg.
             • De federale regering zet knip in uitkering voor werknemers die in 2023 tijdskrediet opnemen. 
             • Bedrijven die in 2022 goede resultaten boekten, kunnen de komende twee jaar een eenmalige energie- of koopkrachtpremie toekennen aan hun werknemers. Onder welke vorm en voorwaarden de premie er komt, is op dit moment nog onduidelijk.

              Wil je altijd op de hoogte zijn van wat er speelt in de hr-wereld?

              Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. We zorgen dat je up-to-date blijft rond de meest recente hr-ontwikkelingen en welke impact die hebben voor jou als werkgever. Of ontdek meteen wat het betekent in de praktijk tijdens onze workshops sociaaljuridische actualiteit.

               Jean-Luc Vannieuwenhuyse

               Jean-Luc Vannieuwenhuyse

               Juridisch expert