1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Starten met personeel>
ondertekenen

Werkgelegenheidssteun: interessante kortingen bij de aanwerving van personeel

Een kleine opfrissing: in 2014 werd de werkgelegenheidssteun geregionaliseerd. Sindsdien stippelen Vlaanderen, Wallonië en Brussel dus elk hun eigen beleid uit. Een terugkerende vraag is dan ook op welke steun jij en je medewerkers kunnen rekenen.

Het antwoord is tweeledig: de werkuitkering enerzijds en de doelgroepenvermindering anderzijds. Bij het eerste is de woonplaats van de werknemer bepalend, terwijl bij de doelgroepenvermindering de regio waar iemand werkt doorslaggevend is.

Het is dus perfect mogelijk dat je een aanvraag voor minder socialezekerheidsbijdragen indient voor een werknemer die in Vlaanderen werkt, terwijl hij in Brussel of Wallonië woont. Maar doordat elke regio zijn eigen regels opstelt en die regelmatig veranderen, is het overzicht bewaren geen sinecure.

  Vlaanderen: uitbreiding van de doelgroepenvermindering

  De Vlaamse regering wil de werkzaamheidsgraad van bepaalde groepen verhogen en versterkt daarom vanaf haar steun via een reeks maatregelen:

  1. Als werkgever betaal je minder socialezekerheidsbijdragen voor werknemers ouder dan 60 jaar. De maximale verlaging van die bijdragen stijgt van 1150 euro naar 1500 euro per kwartaal.
  2. Als werkgever word je volledige vrijgesteld van basisbijdragen als je een laaggeschoolde jongere of een werkloze werkzoekende van 55 jaar of ouder aanwerft voor een periode van 2 jaar.
  3. Een verhoging van het loonplafond: van het eerste tot het derde kwartaal stijgt het loonplafond tot 13.945 euro per kwartaal. Voor het vierde kwartaal is dat zelfs tot 18.545 euro. Wanneer het loon over die grens gaat, kun je niet langer rekenen op een doelgroepenvermindering.
  4. De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap wordt aantrekkelijker voor zelfstandigen (zowel in hoofd- als in bijberoep).
  5. Er komt een nieuwe VOP met een tijdelijk karakter. Die is van toepassing op een werknemer met een handicap die tot opbrengstverlies leidt, maar waarbij vooruitgang mogelijk is. De VDAB kan voor twee jaar een compensatie toekennen en kan die eventueel verlengen.

  Kortom: als werkgever in Vlaanderen geniet je van hogere verminderingen van patronale bijdragen. 

   Wallonië: naar één forfaitaire subsidie

   Het Waals Gewest bood werkgevers tot nu toe steun in de vorm van verminderde socialezekerheidsbijdragen op basis van een aantal punten (de zogenaamde ‘APE-punten’). Elk punt vertegenwoordigt 3.093,70 euro (op 01/01/2018). Hoeveel punten iemand krijgt, hangt af van de situatie van de werkzoekende. Het totale bedrag dat daartegenover staat, dekt het loon van de werknemer gedeeltelijk tot zelfs volledig. Om in aanmerking te komen voor bijstand, moet de werkzoekende ingeschreven zijn bij Le Forem.

   De Waalse regering wil dit systeemvervangen door een forfaitair bedrag. Een subsidie houdt dan rekening met zowel de loonsubsidies als met de verlaging van de werkgeversbijdragen. Het EPA-paspoort, een document met daarop het aantal punten dat een werknemer heeft, wordt afgeschaft. De nieuwe regels gaan pas in op 1 januari 2021, maar de Waalse overheid voorziet in een overgangsperiode. Die zou starten in januari 2019, maar eind juli 2018 werd beslist die te verschuiven naar 2020.

   Hoe zal Wallonië die subsidie berekenen?

   De berekening wordt gebaseerd op het gemiddelde van de gesubsidieerde bedragen en van de verminderingen van de werkgeversbijdragen van 2017 tot 2019. Het is de bedoeling om de situatie van vóór de invoering van het forfait zo getrouw mogelijk weer te geven en te vertalen naar een vast bedrag dat vanaf 1 januari 2020 wordt toegekend. Als het Waals Parlement het voorontwerp goedkeurt, wordt de nieuwe regeling in decreten gegoten.

    En in Brussel?

    Op dit moment zijn er geen hervormingen aangekondigd voor het Brussels Gewest. De huidige ‘Activa’-werkvergoeding en doelgroepenvermindering blijven van toepassing.

    De Brusselse werkgelegenheidssteun op een rij

    De Activa-regeling voorziet in twee soorten steun:

    1. een werkloosheidstoelage voor werkzoekenden die minstens 12 maanden werkloos zijn: van maximaal 15.900 euro over 30 maanden voor arbeidscontractueel werk (minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden) tot 23.400 euro over 36 maanden voor werknemers met beperkte mogelijkheden;
    2. een stimulans voor de opleiding van personen jonger dan 30 jaar die geen diploma secundair onderwijs hebben met een voltijds contract van onbepaalde duur: maximaal 5000 euro om de opleidingskosten te compenseren.

    De vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor doelgroepen dekt bovendien:

    • werknemers van 55 tot 64 jaar, waarvan het brutoloon op 1 oktober 2017 niet meer dan 10.500 euro per kwartaal bedraagt: een vermindering van 400 tot 1500 euro per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer;
    • medewerkers in de kunstsector, de kinderopvangsector en het huishoudelijk personeel.

     Geef je medewerkers meer zonder extra kosten dankzij flexibele verloning

     Elk van je medewerkers heeft andere behoeften op verloningsvlak. Flexibele verloning is het uitgelezen instrument om daarop in te spelen: je geeft je medewerkers de vrijheid om de extralegale voordelen in hun loonpakket zelf te kiezen. Zo stemmen ze hun verloning af op hun wensen, zonder dat het extra loonkosten met zich meebrengt. Interesse? Download ons gratis e-book.

      Een gepersonaliseerd loonpakket als innovatief HR-instrument

      Over het hoe en waarom van flexibel verlonen

       Download het e-book
       Geert Vermeir

       Geert Vermeir

       Juridisch Expert

       Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.