1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

SD Worx behaalt positieve winstresultaten ondanks de coronacrisis

SD Worx, een toonaangevende Europese leverancier van HR- en payrolldiensten, realiseerde in 2020 een geconsolideerde omzet van 743,3 miljoen euro (-3,2% t.o.v. 2019) en een genormaliseerde EBITDA van 77,3 miljoen euro (+15,3% t.o.v. 2019). De genormaliseerde EBITDA omvat investeringen in digitale transformatie voor een bedrag van 11,8 miljoen euro.

“SD Worx People Solutions, ons traditionele payroll- en HR-segment, heeft over het algemeen positieve resultaten geboekt”, zegt Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx. We hebben grote deals gesloten met klanten die recurrente inkomsten zullen opleveren en onze genormaliseerde EBITDA evolueert prima. We blijven investeren in een nog breder aanbod om aan de vragen van onze klanten te voldoen. SD Worx Staffing & Career Solutions, ons segment dat focust op staffing en flexibel werken, deed het minder goed vanwege de coronacrisis. Toch herstelde onze omzettrend zich consistent tijdens de tweede jaarhelft en we zijn ervan overtuigd dat het segment van flexibel werken verder zal heropleven zodra de economie zich weer volledig herstelt van de COVID-19 pandemie.” 

RESULTATEN PER SEGMENT

SD Worx People Solutions

Binnen de geconsolideerde omzet van 743,3 miljoen euro heeft SD Worx People Solutions – dat vandaag payroll- en HR-diensten levert aan meer dan 70.000 klanten wereldwijd – zijn omzet verhoogd van 505,1 miljoen euro in 2019 tot 529,3 miljoen euro in 2020 (+4,8%). Op organische vergelijkbare basis, steeg de omzet met 2,3%. Een combinatie van sterke verkoopresultaten en een laag verloop van klanten bewijst hoe stabiel de inkomstenstroom is, ondanks de moeilijke economische omstandigheden. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en waardeverminderingen (EBITDA), exclusief investeringen in digitale transformatie, steeg van 77,6 miljoen euro in 2019 naar 85,4 miljoen euro in 2020 (+10,1%). Voortdurende investeringen in operational excellence en digitalisering resulteerden in hogere winstmarges.

“Het is onze ambitie om de grootste speler in Europa te worden met een strategie die gebaseerd is op klantgerichtheid en innovatieve oplossingen om de volledige HR-levenscyclus te beheren”, zegt Kobe Verdonck, CEO van SD Worx People Solutions. “De veranderende wetgeving als gevolg van de coronacrisis leidde tot uitzonderlijke situaties, enorm veel vragen van klanten en extra werkdruk. Ik wil onze collega's enorm bedanken voor hun tomeloze inzet om onze klanten in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Wij hebben samen positieve resultaten neergezet, zowel door organische groei als door overnames. We verwelkomden Adessa en Pointlogic in onze groep en namen alle aandelen van GlobePayroll over. Ook zonder die overnames zijn onze inkomsten en EBITDA gestegen. We breiden ook geografisch uit: onlangs openden we een operationeel centrum in Polen. We hebben vandaag kantoren in twaalf landen. Daarnaast zijn we in januari een regionaal partnerschap aangegaan met ADAM HCM, zodat we diensten kunnen leveren aan klanten in Mexico, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Daardoor bedienen we nu klanten in 150 landen over de hele wereld.” 

SD Worx Staffing & Career Solutions

SD Worx Staffing & Career Solutions focust op de markt van flexibel werken en levert diensten rond uitzendarbeid, detachering, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement en specifieke payrolling van uitzendkrachten. Dit segment realiseerde in 2020 een omzet van 216,8 euro (-18% t.o.v. 2019) en een genormaliseerde EBITDA van 5,0 miljoen euro (-40% t.o.v. 2019). De EBITDA inclusief normalisaties steeg van 3,7 miljoen euro naar 3,9 miljoen euro, dankzij een sterke kostenbeheersing.

“De coronacrisis had een negatieve impact op onze sector, die al onder druk stond”, vertelt Christophe Petit, CEO van SD Worx Staffing & Career Solutions. “In de markten waar we actief zijn, werden vorig jaar tot 17% minder interim-uren gepresteerd in vergelijking met 2019. Ook wij werden bij het begin van de crisis geraakt, maar dankzij de veerkracht, creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze teams, hebben we de initiële impact kunnen beperken. We verwachten dat ook 2021 een uitdagend jaar zal zijn. Tegelijk zien we dat bedrijven steeds meer interesse hebben in het feit dat wij de volledige HR-lifecycle voor hen kunnen organiseren, door producten en diensten van verschillende entiteiten binnen onze groep te combineren met onze eigen kernactiviteiten. Daardoor kunnen we onze klantenbasis aanzienlijk uitbreiden. We verwachten dat ook dit jaar te kunnen blijven doen.”

GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT BEÏNVLOED DOOR EENMALIGE POSTEN

Eenmalige kosten

In 2020 werden aanvullende pensioenvoorzieningen geboekt volgens de projected unit credit-methode, waarvan 9,2 miljoen euro (-8,1 miljoen euro in 2019) voortvloeit uit non-cash aanpassingen van de actuariële veronderstellingen (verlaagde disconteringsvoet) bij de berekening van de toegezegde pensioenrechten. Volgens IFRS zou de impact van die wijzigingen op de actuariële veronderstellingen worden opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten. Voetnoot: alle defined benefit pensioenplannen zijn enkele jaren geleden afgesloten voor nieuwkomers. 

De herstructureringskosten en integratiekosten bedragen 4,3 miljoen euro en zijn met 4,4 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2019. De overnames van Vio en Flexpoint werden in 2019 samengevoegd tot één merk onder de paraplu van SD Worx Staffing Solutions. Ook maakte SD Worx People Solutions vorig jaar enkele herstructureringskosten na de aanstelling van een nieuw leiderschapsteam, wat leidde tot een wijziging in de organisatiestructuur. In 2020 hadden de integratiekosten voornamelijk betrekking op maatregelen die gericht waren op het creëren van synergieën tussen het segment People Solutions en Staffing Solutions, zoals het delen van kantoorlocaties en ondersteunende eenheden.

Andere niet-recurrente kosten hebben voornamelijk betrekking op transactiekosten en adviesvergoedingen voor de M&A-activiteiten van de groep (0,5 miljoen euro) en voorzieningen voor niet-bindende aandelenplannen voor het management van de groep (2,1 miljoen euro).

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

De afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa bedragen 20,2 miljoen euro in 2020 en houden voornamelijk verband met de investeringen van de groep in software en andere digitale oplossingen.

In overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes in België (BE GAAP) wordt de goodwill die voortvloeit uit bedrijfscombinaties afgeschreven over een periode van 10 jaar. De totale afschrijvingen op goodwill bedroegen 32,8 miljoen euro in 2020. Deze geconsolideerde goodwill zou onder de internationale boekhoudregels (IFRS) niet worden afgeschreven, maar jaarlijks worden getoetst op bijzondere waardeverminderingen.

In het boekjaar 2019 werd een uitzonderlijke waardevermindering van 13,0 miljoen euro op goowill geboekt om rekening te houden met de gewijzigde marktomgeving in de divisie Staffing & Career Solutions. Per juni 2020 werd in de tussentijdse financiële staten een bijkomende bijzondere waardevermindering van 2,2 miljoen euro geboekt op de Staffing & Career Solutions cash-generating unit, als voorzorg met betrekking tot de impact van Covid-19 op de sector. Eind 2020 herstelden de economie en de uitzendsector zich sneller dan oorspronkelijk werd aangenomen. Bovendien is de boekwaarde van de kasstroomgenererende eenheid Staffing & Career Solutions verder gedaald tot een nog lagere nettoboekwaarde als gevolg van de BE GAAP-afschrijvingen die in het tweede semester op de consolidatiegoodwill werden geboekt. Bijgevolg werd de bijzondere waardevermindering die in de tussentijdse financiële staten van juni 2020 was opgenomen, teruggenomen.

Financiële resultaten

In 2020 werd een positief financieel resultaat van 2,6 miljoen euro gerealiseerd, voornamelijk door de verkoop van financiële beleggingen in discretionair beheer, wat resulteerde in een gerealiseerde winst van 6,3 miljoen euro. De financiële kosten hebben voornamelijk betrekking op de interestkosten van de achtergestelde obligatie van 80 miljoen euro uitgegeven in juni 2019 en de toegezegde revolving-kredietfaciliteit van 125 miljoen euro.

Belastingen

De fiscale lasten zijn in 2020 met 1,4 miljoen euro gestegen tot 10,2 miljoen euro, voornamelijk door een hoger belastbaar resultaat.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat, geboekt op 0,5 miljoen euro, is aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2019 als gevolg van de voormelde stijging van het bedrijfsresultaat, een daling van de niet-recurrente kosten en non-cash waardeverminderingen op goodwill. 

Het nettoresultaat, exclusief actuariële pensioenaanpassingen en goodwillafschrijvingen, steeg van 20,0 miljoen euro in 2019 naar 41,2 miljoen euro in 2020.

“Met een kaspositie van 172,7 miljoen euro op 31 december 2020, openstaande kredietlijnen en een stabiele cashflow in vergelijking met vorig jaar is SD Worx gewapend om zijn groeiverhaal door te zetten”, aldus Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx.