1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Wellbeing & gezondheid>
holidays_male_suitcases_1200x800

Vakantie: veranderingen in 2024 voor vertrekvakantiegeld, vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid

De wetgeving rond vakantie verandert. Zo gebeurt de verrekening van het enkelvoudig vertrekvakantiegeld vanaf 2024 volgens een nieuwe methode, met impact voor bedienden die nieuw in dienst treden. Ook voor werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens hun vakantie of die niet-opgenomen vakantiedagen willen overdragen naar het volgende jaar zijn er wijzigingen op til. We zetten ze op een rij. 
 

#1 Verrekening enkel vertrekvakantiegeld bedienden in 2 stappen

Vanaf vakantiejaar 2024 geldt een nieuwe methode om het enkel vertrekvakantiegeld te verrekenen dat nieuw aangeworven bedienden ontvangen van hun vorige werkgever. Dat gebeurt niet langer op één vast moment in het jaar, maar in 2 stappen

 • Stap 1: wanneer je nieuwe werknemer een vakantiedag opneemt, waarvoor het vakantierecht werd opgebouwd bij een vorige werkgever, moet je 90% van het brutodagloon van de vakantiedag inhouden. Met andere woorden, je bediende ontvangt voor elke opgenomen vakantiedag slechts 10% van zijn brutodagloon.
 • Stap 2: in december of ten vroegste in de maand van uitdiensttreding – als je nieuwe werknemer vroeger vertrekt – moet je eventuele correcties maken van de aftrek die al gebeurde in de loop van het vakantiejaar.

Let op! Te veel betaald vakantiegeld inhouden in december of de maand van uitdiensttreding, kan slechts tot maximaal 20% van het loon.  

Aan de verrekening van het dubbel- en aanvullend vakantiegeld wijzigt er niets: één keer per jaar, doorgaans wanneer de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt. Ook voor arbeiders blijft alles bij het oude. 

  Informatieplicht

  Vanaf 2024 moet je bedienden die een verrekening krijgen ook uitgebreider informeren, op 3 niveaus: 

  1. Bezorg een begrijpelijk overzicht over de berekeningswijze en verrekeningsregels aan werknemers die dit vragen. Dit kan elektronisch of op papier. 
  2. Vermeld de aangebrachte correcties in december of de maand van uitdiensttreding op de loonfiche.
  3. Vermeld de verrekeningsmethode ook op het vakantieattest bij uit diensttreding.

   Meer details en een uitgewerkt cijfervoorbeeld, vind je in dit Ella-artikel.

   #2 Behoud vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie

   Werknemers die vandaag arbeidsongeschikt worden tijdens hun vakantie, hebben pech. Vakantie blijft vakantie en wordt niet omgezet naar een schorsing wegens arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2024 mag je werknemer zijn vakantiedagen die samenvallen met arbeidsongeschiktheidsdagen later in het jaar opnemen. Voor de ziektedagen tijdens de vakantieperiode geldt dan het recht op gewaarborgd loon.

   Natuurlijk moet de werknemer de werkgever tijdig verwittigen én binnen de 48 uur een ziektebriefje binnenbrengen – zelfs voor één dag of als het arbeidsreglement dit niet voorziet. Dit attest vermeldt de volledige ziekteperiode en of de werknemer zich met het oog op de controle wel of niet mag verplaatsen.

   De impact in payroll? De eerder geboekte vakantiedagen boek je om naar ziektedagen en de niet-genoten vakantiedagen voeg je opnieuw toe aan het potje vakantierechten van je werknemer.
    

    Belangrijk

    Wil je medewerker de niet-opgenomen vakantiedagen onmiddellijk na de periode arbeidsongeschiktheid opnemen, dan kan dit enkel mits je hiermee akkoord gaat. 

     Blijft hetzelfde: als een werknemer ziek wordt vooraleer de vakantie is gestart en ziek blijft tijdens de vakantie, dan worden de samenvallende dagen als ziekte beschouwd. Ook in 2024 heeft je werknemer dan het recht om die verloren vakantiedagen later in het jaar op te nemen. 

     #3 Uitstel vakantiedagen bij bepaalde gebeurtenissen

     In België kan je werknemer in principe geen vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar. Met andere woorden, hij of zij moet de wettelijke vakantiedagen opnemen binnen het kalenderjaar waarin ze zijn toegekend. Niet-opgenomen dagen gaan verloren.

     Maar, er zijn wel uitzonderingen mogelijk op dit uitstelverbod. Bijvoorbeeld, als je werknemer door overmacht niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen. Ook kan een collectieve arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement andere regels bepalen.

     Vanaf 1 januari 2024 versoepelen deze regels enigszins. Het principiële uitstelverbod blijft van toepassing, maar een uitstel met 24 maanden is mogelijk als de arbeidsovereenkomst wordt geschorst door: 
      

     • erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes
     • andere ongevallen of ziektes
     • moederschapsrust
     • geboorteverlof (omgezette moederschapsrust en het oude vaderschapsverlof)
     • profylactisch verlof
     • adoptieverlof
     • pleegzorgverlof 
     • pleegouderverlof 

     Zowel arbeiders als bedienden krijgen het vakantiegeld voor de uitgestelde dagen uitbetaald tijdens het vakantiejaar waarin hij of zij deze dagen had moeten opnemen. 

      Anneleen Verstraeten

      Anneleen Verstraeten

      Juridisch Adviseur

      Anneleen Verstraeten studeerde in 2002 af als Master in de Rechten. Ze startte in 2003 bij SD Worx als juridisch adviseur. In die rol ondersteunde zij zowel kmo’s als grote ondernemingen in Vlaanderen binnen verschillende sociaaljuridische onderwerpen. Sinds enkele jaren liggen haar focus en hart bij de kmo-afdeling. Daar is ze als juridisch adviseur, legal kmo consultant én interne en externe opleider op verschillende fronten actief.