1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
coworkers

Begrotingsakkoord 2023-2024: Maatregelen met impact voor werkgevers

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2023 en 2024. Let op: dit is nog maar een politiek akkoord. Men moet dit nog in juridische (ontwerp)teksten gieten. 

Hier vind je een overzicht van meest relevante onderwerpen voor werkgevers. Zeer algemeen, maar de komende weken brengen meer duidelijkheid. We blijven dan ook deze blog updaten.

  Welke maatregelen in het begrotingsakkoord zijn relevant voor werkgevers?

  1. vrijstelling/uitstel patronale socialezekerheidsbijdragen
  2. verlenging tijdelijke werkloosheid energie tot 31 maart 2023
  3. beperkingen tijdskrediet en loopbaanonderbreking
  4. medische overmacht kost binnenkort 1800 euro extra
  5. hogere werkgeversbijdragen voor SWT'ers
  6. uitbreiding flexi-jobs en jobstudenten
  7. beperking toepassing auteursrechten
  8. verloning ambtenaren
  9. fiscale hervorming: eerste stap

   1. Vrijstelling/uitstel patronale socialezekerheidsbijdragen

   De regering besliste om alle bedrijven in de eerste twee kwartalen van 2023 een korting op de werkgeversbijdragen te geven. Volgens onze huidige info ziet die er als volgt uit:

   • Alle bedrijven, zowel profit als non-profit, krijgen een tijdelijke (Q1 en Q2 2023) korting van 7,07%, berekend op de ‘netto patronale basisbijdrage’.
   • Voor Q3 en Q4 2023 komt er geen korting, maar een mogelijk uitstel van betaling.
   • De korting en het uitstel worden enkel verrekend op de patronale basisbijdrage, bijzondere bijdragen blijven vermoedelijk verschuldigd.
   • Andere kortingen, zoals de structurele lastenverlaging of een doelgroepvermindering, worden eerst verrekend. Vandaar het begrip ‘netto patronale basisbijdrage’.
   • Dit alles staat volledig los van een eventuele indexering van het loon in januari 2023, of op enig ander moment.

   Rekenvoorbeeld: wat is de concrete impact?
   Let op: dit sterk vereenvoudigde en fictieve voorbeeld is enkel bedoeld ter ondersteuning, de werkelijkheid is véél complexer. We gaan uit van een netto patronale basisbijdrage van 25%. Door andere kortingen kan die lager zijn: dan gaan die er eerst af en wordt de tijdelijke korting op het resterende bedrag berekend. Hogere bijdragen tellen vermoedelijk niet mee voor de korting. Al is dat nog niet helemaal duidelijk.

   December 2022:

   • loon: 1000 euro bruto
   • patronale basisbijdrage: 25%, dus 250 euro
   • totale loonkosten: 1250 euro

   Januari 2023 (zonder indexering):

   • loon: 1000 euro bruto
   • patronale basisbijdrage: 25%, dus 250 euro
   • korting van 7,07% op 250 euro: 250 – 17,68 euro
   • totale loonkosten: 1232,32 euro

   Januari 2023 (met indexering 10%):

   • loon: 1100 euro bruto (+10%)
   • patronale basisbijdrage: 25%, dus 275 euro
   • korting van 7,07% op 275 euro: 275 – 19,44 euro
   • totale loonkosten: 1355,56 euro

   In grote lijnen komt dit neer op een tijdelijke extra korting van ongeveer 1,8% op de totale brutoloonmassa gedurende de eerste twee kwartalen van 2023.

    2. Verlenging tijdelijke werkloosheid energie tot 31 maart 2023

    De regering verlengt de tijdelijke werkloosheid wegens de energiecrisis tot 31 maart 2023.

    Voor wie is deze steunmaatregel?
    Wil je van de steunmaatregel gebruik maken, dan moet je aantonen dat je energiekosten dit jaar minstens 3% van de toegevoegde waarde bedragen of dat je definitieve energiefactuur voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarvoor je de tijdelijke werkloosheid wilt inroepen, vandaag minstens dubbel zo duur is als in diezelfde periode van vorig jaar. SD Worx heeft zelf geen zicht op deze cijfers. Bij twijfel ga je best ten rade bij je boekhouder of financieel adviseur.

    Wat moet je doen?

    • Via een aangepast formulier C106A bewijs je dat je aan de voorwaarden voldoet.
    • Je bezorgt het formulier aan de RVA, in principe 5 dagen vóór de eerste mededeling aan je werknemers.
    • Minstens 3 dagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag breng je je medewerkers op de hoogte.

    Wat zijn de gevolgen voor je medewerkers?

    • Je werknemers ontvangen een uitkering die 70% bedraagt van hun maandelijkse geplafonneerd brutoloon.
    • Jij betaalt een toeslag van 6,22 euro per dag, tenzij het sectoraal fonds die al voorziet.
    • De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van de wettelijke jaarlijkse vakantie.
    • Er geldt geen verplichte werkhervatting na vier weken volledige schorsing.

    Duur
    Een volledige schorsing is beperkt tot maximaal 4 weken. Ook gedeeltelijke schorsing kan, voor maximaal 3 maanden, maar enkel vanaf 3 dagen per week of meer dan 1 week op 2. Het is dus niet mogelijk om werknemers 1 of 2 dagen per week te schorsen. Maximumduur bereikt? Dan kan de werkgever het systeem onmiddellijk opnieuw invoeren, zonder eerst een regeling van volledige arbeid te voorzien.

     3.Beperkingen tijdskrediet en loopbaanonderbreking

     Er komt een inperking van de mogelijkheid voor een werknemer om tijdskrediet te nemen voor de zorg van zijn kind.

     • De werknemer zal een voltijds tijdskrediet moeten nemen voordat het kind 5 jaar wordt. Vandaag ligt die grens op 8 jaar.
     • De regering beperkt de duurtijd van tijdskrediet van 51 naar 48 maanden.
     • De werknemer zal een anciënniteit van 3 jaar (in plaats van 2) moeten voorleggen. 

     Bij de aanvraag van halftijds tijdskrediet zal de werknemer voltijds aan het werk moeten zijn. Momenteel volstaat een 3/4-tewerkstelling.
      
     Ook voor loopbaanonderbrekingen bij de overheid voert de regering beperkingen in. De duurtijd zal verlagen en afhangen van het motief waarvoor de ambtenaar de loopbaanonderbreking neemt. Het is de bedoeling om de systemen bij de overheid af te stemmen op die van de privésector.
      
     De overheid zal ook snoeien in de extra vergoedingen die de RVA voor 50-plussers met tijdskrediet betaalt.

     Belangrijk: al deze beperkingen gelden enkel voor de uitkeringen. Het recht op afwezigheid blijft voorlopig gelden, want dat wordt via een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad geregeld. Als daar geen uitkeringen meer aan gekoppeld zijn, wordt dat natuurlijk minder interessant.

      4. Medische overmacht kost binnenkort 1800 euro extra

      Tijdens de recente begrotingsgesprekken besliste de regering dat je 1800 euro moet storten per werknemer die je uit dienst plaatst wegens medische overmacht. Met deze stortingen wordt een Terug-naar-Werk-fonds gespijsd. Ontslagen langdurig zieken kunnen daarop een beroep doen voor coaching of loopbaanbegeleiding.

      Er komt ook een tegenhanger. Je ontvangt 1000 euro indien je een langdurig zieke effectief re-integreert. Bijvoorbeeld met deeltijds werk, aangepast werk of zelfs ander werk.

      Meer details over deze plannen zijn vandaag nog niet uitgewerkt. Nog even geduld tot het wetgevend proces rond is.

       5. Hogere werkgeversbijdragen voor SWT'ers

       Werkgevers zullen hogere werkgeversbijdragen moeten betalen voor hun werklozen met bedrijfstoeslag (SWT'ers).

        6. Uitbreiding flexi-jobs en jobstudenten

        De overheid breidt het systeem van flexi-jobs uit naar andere sectoren, zoals de zorg, evenementen- en cultuursector, sport, tuin- en landbouw.
        Jobstudenten zullen ook meer gunstige uren kunnen presteren dan de huidige grens van 475 uur. De regering trekt de grens op tot 600 uur.

         7. Beperking toepassing auteursrechten

         De regering is van plan het toepassingsgebied van de auteursrechten de komende twee jaar sterk te gaan terugschroeven. Het fiscaal gunstige regime zou volgens de eerste berichtgevingen enkel nog gelden voor mensen met een kunstwerkattest en voor wie zijn/haar auteursrechtelijk beschermd werk aan derden heeft overgelaten om het onder het publiek te verspreiden.

         Wat weten we al?

         De wetsvoorstellen worden op dit moment nog uitgewerkt. We volgen mee van op de eerste rij en alles wijst erop dat het toepassingsgebied inderdaad fors zal verkleinen. Maar het overleg is volop bezig.

         Wat kunnen betrokken werkgevers doen?

         Onze consultants zitten hier dagelijks bovenop. Via gerichte klantencommunicatie, Ella, deze blog en onze newsflash houden we je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Toch is het geen slecht idee om al na te denken over de praktische gevolgen van deze inperking op je organisatie, en wat je als alternatief kunt aanbieden. Voor een analyse en een gezamenlijke blik op de alternatieven, kun je altijd bij SD Worx terecht.

          8. Verloning ambtenaren

          Federale ambtenaren krijgen binnenkort maaltijdcheques.

           9. Fiscale hervorming: eerste stap

           De regering heeft beslist om een eerste stap te nemen in de bredere fiscale hervorming. De bedoeling is om het nettoloon van de werkenden omhoog te krijgen. Men denkt aan een verhoging van de belastingvrije som, in combinatie met de werkbonus of een belastingkrediet. Tegen 1 december zal de minister van Financiën een voorstel doen.

            Onze experts staan voor jou klaar

            Hulp nodig bij de voorbereiding of de concrete uitwerking van de formaliteiten? SD Worx adviseert en begeleidt je graag.

             Neem gerust contact met ons op
             Geert Vermeir

             Geert Vermeir

             Juridisch Expert

             Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.