1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
loon

Loonkloofwet: vergeet je analyseverslag niet

In 2012 riep de federale overheid de loonkloofwet in het leven. Het doel: bedrijven aanmoedigen om werk te maken van gelijke verloning van mannen en vrouwen, onder meer aan de hand van een tweejaarlijkse analyse van de lonen. Of en hoe je zo’n loonkloofverslag moet opstellen, hangt af van hoeveel personeel je tewerkstelt.

Sinds 2012 is elke werkgever verplicht om in de jaarlijkse sociale balans een overzicht van de personeels- en loongegevens per geslacht op te nemen. Bedrijven met meer dan 50 personeelsleden moeten bovendien om de 2 jaar een analyseverslag van hun bezoldigingsstructuur opstellen en bezorgen aan de ondernemingsraad (OR). Of aan de vakbondsafvaardiging als er geen OR is.

Om het gemiddelde aantal werknemers te achterhalen – en daarmee ook of je een analyseverslag moet opmaken – gebruik je dezelfde formule waarmee je nagaat of je sociale verkiezingen moet organiseren.

  Meer transparantie moet loonkloof dichten

  Het verslag dient als instrument voor overleg om tot een genderneutraal loonbeleid te komen. Een duw in de rug om het thema op de agenda van de OR of het overleg met vakbonden te zetten. In 2017, immers, verdienden vrouwen per werkuur gemiddeld nog altijd 8% minder dan mannen in ons land. Op jaarbasis loopt die loonkloof zelfs op tot 21%. Dat blijkt uit het jaarlijkse loonkloofrapport dat het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2018 publiceerde. Het gaat daarbij niet enkel over ongelijke betaling voor gelijk werk. Het principe van 'gelijk loon voor gelijk werk' maakt al lang deel uit van de Europese en Belgische wetgeving. Ook duidt het cijfer erop dat vrouwen doorgaans minder hoge functies bekleden en vaker deeltijds en flexibel werken, waar ook lagere lonen tegenover staan. Door zelf een overzicht te maken van de situatie in je bedrijf, maak je de eventuele loonkoof zichtbaar en bespreekbaar.

   Welke gegevens moeten erin?

   Wat je in het verslag moet opnemen, hangt af van je tewerkstellingsgraad:

   • als je minstens gewoonlijk gemiddeld 100 personeelsleden in dienst hebt, moet je een volledig verslag invullen;
   • ligt je aantal werknemers gewoonlijk gemiddeld tussen de 50 en 99, dan dien je het beknopte modelformulier in.

   Je vermeldt steeds gegevens over twee boekjaren. In de beknopte versie vermeld je de brutolonen en extralegale voordelen. Voor de deeltijdse werknemers druk je deze uit in voltijdse equivalenten. In het volledige verslag voeg je daar ook nog de patronale premies voor extralegale verzekeringen aan toe. Deze informatie lijst je op voor vrouwen aan de ene kant en mannen aan de andere. Binnen die opsplitsing groepeer je de bedragen ook nog op basis van:

   • anciënniteit (meer of minder dan tien jaar of van tien jaar)
   • opleidingsniveau (lager of middelbaar onderwijs, bachelor- of masterdiploma)
   • functieniveau (enkel in het volledig verslag)

    Let op: Heeft een bepaald cijfer betrekking op drie werknemers of minder van een bepaald geslacht, dan mag je het niet apart vermelden. Anders zou de anonimiteit immers in gevaar komen.  De gegevens van het andere geslacht moet je dan evenmin vermelden.

     Wat moet je ermee?

     Op basis van het analyseverslag bepaal je met de OR of de vakbondsafvaardiging of het nodig is een actieplan op te stellen om tot een genderneutrale bezoldigingsstructuur te komen. Als je zo’n plan opstelt, zul je in het volgende analyseverslag een statusupdate van de vooruitgang ervan moeten opnemen.

     Wanneer moet je het verslag opleveren?

     Bedoeling is om de inhoud van het loonkloofverslag te bespreken met de vertegenwoordigers van het personeel in de loop van de 3 maanden na afsluiting van het dienst(boek)jaar. Sloot je boekjaar af op 31 december 2018, dan heb je nog tot 31 maart. In de regel moet je het verslag 2 weken vóór je het bespreekt bezorgen aan de OR of vakbondsafvaardiging.

      Klant bij het sociaal secretariaat van SD Worx?

      Dan heeft deze verplichting geen impact op de administratieve workload van je hr-team. Gebruik je eBlox (grote bedrijven), dan vind je in de toepassing standaard dat rapport terug. Kmo-klanten kunnen een rapport opvragen bij hun payrollconsulent.

       

      Op de hoogte blijven van wat er in de HR-wereld leeft?

       Schrijf je in op onze nieuwsbrief
       Geert Vermeir

       Geert Vermeir

       Juridisch Expert

       Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.