1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Helft werknemers rijdt met privévoertuig naar het werk; minder dan een kwart met een bedrijfswagen

Drie kwart van de bedrijfswagens bij kmo zijn functiewagens, nodig voor de job
autorijden

Minder dan een kwart (23%) van de werknemers beschikt over een bedrijfswagen om naar het werk te komen; meer dan de helft van de werknemers komt met de eigen wagen. Dit blijkt uit de analyse van SD Worx bij 21.000 klanten in 2020. Al is dit sterk afhankelijk van de sector waarin je werkt. De sectoren ‘industrie’ en ‘groot-en kleinhandel’ zijn koplopers; ze staan voor terugbetaling gebruik eigen wagen én voor de bedrijfswagens in de top vier. Zestig procent van de bedrijfswagens vinden we terug bij kmo’s, in organisaties tot 250 werknemers. In een recente bevraging geven kmo’s aan dat het in driekwart van de gevallen om een functiewagen gaat, nodig voor de job zoals klantenbezoek. Een kwart zegt geen bedrijfswagens te willen. 28% geeft aan dat bedrijfswagens vooral duurder zullen worden; 12% zegt kleinere wagens te zullen aanbieden. Slechts 10,7% zegt geen wagens meer te zullen aanbieden voor nieuwe contracten. Slechts een minderheid wil voor meer bedrijfsfietsen en openbaar vervoer gaan.

Welke werkgevers geven het?

De meeste bedrijfswagens vinden we terug bij onze kmo-bedrijven: bijna zestig procent (58,89%) van de bedrijfswagens worden ingezet door bedrijven tot 250 werknemers. In organisaties met 100-249 werknemers heb je het meeste kans om over een bedrijfswagen te beschikken (nl. 31,48%), gevolgd door de organisaties van 250 tot 499 werknemers (nl 29,25%); ongeveer één op drie heeft er een wagen van het bedrijf, al zakt het ook in de kleinere bedrijven nooit onder de 20%.

  De analyse van SD Worx kijkt verder: procentueel vinden we in 2020 de meeste bedrijfswagens terug in vier sectoren, samen goed voor bijna 70% van de bedrijfswagens:

  • Groot- en kleinhandel (19,40%)
  • Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten (18,15%)
  • Industrie (16,86%)
  • Informatie en communicatie (14,80%)

  Vanuit werknemersperspectief: als werknemer heb je de meeste kans in de sector ‘Informatie en communicatie’ dat een bedrijfswagen bij je functie hoort: zes op de tien werknemers hebben er een wagen, gevolgd door de sector ‘Professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten’, waar één op twee werknemers over een bedrijfswagen beschikt. Maar ook andere sectoren voorzien in een bedrijfswagen, zoals ‘financiële diensten en verzekeringen’ (39% heeft er een wagen), de nutsector (37%), gevolgd door de bouwsector (29%).

  Annelies Rottiers, adviseur kmo van SD Worx “Werkgevers in deze sectoren kiezen ervoor om een bedrijfswagen deel te laten uitmaken van het totale salarispakket, aangezien deze én noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie (zoals klantenbezoeken), maar ook een aantrekkelijk financieel voordeel blijft zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Algemeen heeft minder dan één op vier werknemer een bedrijfswagen; dit is hoger bij bedienden (30%), aangezien deze functies vaker een wagen nodig hebben voor de job. Arbeiders krijgen dan weer vaker een terugbetaling voor de woon-werkverplaatsingen met de eigen wagen: zeven op de tien arbeiders genieten dat voordeel. Uit de bevraging bij kmo-bedrijfsleiders weten we dat het aandeel bedrijfswagens maar lichtjes kan krimpen, aangezien het merendeel om functiewagens gaat en er door de werkgever hiervoor niet snel een alternatief zal worden aangeboden. Dit ligt anders bij de bedrijfswagens die niet noodzakelijk zijn voor de functie en ingezet kan worden voor de flexibelisering van de verloning of het mobiliteitsbudget. Op die manier kan een werknemer er bijvoorbeeld voor kiezen om de bedrijfwagen in te leveren in ruil voor een elektrische fiets. Eén op tien (10,7%) zegt in de toekomst voor nieuwe contracten de bedrijfswagen trouwens af te schaffen.”

  Meer dan één op twee werknemers (51%) komt met de eigen wagen naar het werk 

  Terugbetaling van de kosten voor het gebruik van de privéwagen voor woon-werkverkeer komt voor bij één op twee van de werknemers. Procentueel zien we de grootste aantallen in deze vier sectoren, samen goed voor bijna 80% van alle terugbetalingen (78,27%):

  • Industrie (28,12%)
  • Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (25,21%) 
  • Groot- en kleinhandel (15,64%)
  • Transport en opslag (9,30%)

   In de sector Informatie en communicatie vind je deze terugbetalingen nauwelijks terug.

   “Gemiddeld krijgt één op twee werknemers een werkgeverstussenkomst om met de eigen wagen naar het werk te komen, al is dit opnieuw sterk afhankelijk van de sector. Relatief gezien zien we de tussenkomst in het woon-werkverkeer met de eigen wagen het meest in de sectoren industrie, gezondheidszorg, groot-en kleinhandel en transport en opslag. In de sector ‘industrie’ krijgen zeven op de tien werknemers deze terugbetaling; in de sector ‘Informatie en communicatie’ minder dan één op tien werknemers. Gemiddeld komt het neer op 470€ netto per jaar.”

    Inzoomen op kmo: drie kwart van de bedrijfswagens bij kmo zijn functiewagens

    Uit de recente bevraging bij kmo-ondernemers blijkt dat gemiddeld genomen 76% van alle bedrijfswagens een functiewagen zijn, wat zeer hoog is. 
    Uiteraard is het aantal bedrijfswagens afhankelijk van het aantal medewerkers, maar ook kleine kmo’s stellen vaak bedrijfswagens ter beschikking van hun personeel.

    Beperkt effect van vergroening op aantal bedrijfswagens 

    In een recente bevraging geven kmo’s aan dat het in driekwart van de gevallen (76%) om een functiewagen gaat, nodig voor de job zoals klantenbezoek. Een kwart zegt geen bedrijfswagens te willen. 28% geeft aan dat bedrijfswagens vooral duurder zullen worden; 12% zegt kleinere wagens te zullen aanbieden. Slechts 10,7% zegt geen wagens meer te zullen aanbieden voor nieuwe contracten.

    Minder dan 4% zegt de bedrijfswagen te willen afschaffen tegen 2025. Slechts een minderheid wil voor meer bedrijfsfietsen en openbaar vervoer gaan.

     Over het salarisonderzoek

     SD Worx analyseerde het voorkomen van bedrijfswagens in het jaar 2020 voor alle vaste contracten en in functies met een herrekend jaarsalaris van > EUR 19.000; in totaal gaat het om een steekproef populatie van 620.000 werknemers in 21.000 bedrijven; met ongeveer driekwart bedienden (72%) en een kwart arbeiders (28%). De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en zijn in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bron zijn de feitelijke loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De waarden zijn niet gewogen proporties, maar het onderzoek is representatief op vlak van basisparameters zoals geslacht, leeftijd, regio, bedrijfsgrootte.

     Over de kmo-werkgeversbevraging

     In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 45e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 615  bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 1 en 15 juni. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s (2,9). Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,9% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).