1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Kmo’s willen tussen juli en oktober weer aanwerven zoals voor de crisis

Positieve vooruitzichten: intenties qua ontslag en tijdelijke werkloosheid dalen sterk

Goed nieuws vanuit de Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) bij de start van het derde kwartaal. Voor het eerst in 15 maanden bereiken de aanwervingsintenties weer het peil van vóór corona.

 • Maar liefst 36,1% van alle kmo’s plant in juli tot september personeel aan te werven; het gaat ook weer meer om extra personeel (bij zeven op de tien), en minder om vervangingen (bij vier op de tien kmo’s).
 • Ook de ontslagintenties zitten weer op het niveau van voor corona: nl. 5,7% plant een ontslag, terwijl dit vorig kwartaal nog één op tien (11,4%) was. De helft daarvan is van plan de ontslagen werknemer ook te vervangen; wat een verbetering betekent;
 • Er is ook een verdere daling van de nood om beroep te doen op ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’. Het percentage dat tijdelijke werkloosheid zal inroepen, daalt verder tot 18,4%; of minder dan één op vijf kmo’s. Slechts 7,5% weet het nog niet. De onzekerheid omtrent corona neemt verder af.
 • Last but not least: meer dan vier op tien kmo’s (44,7%) verwacht een stijging van het werkvolume; ook dit is beter dan vorig kwartaal (30,5%) en het hoogste niveau in de laatste 10 jaar.

Dit zijn meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 615 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het derde kwartaal 2021. Met een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutenmarge voor de totale populatie beperkt tot 3,9%.

  Kantelpunt bereikt qua aanwervingsintenties bij kmo

  Het aantal KMO's dat eraan denkt om het komende kwartaal aan te werven

   Ontslagintentie opnieuw verminderd: opnieuw op beste niveau van de laatste 4 jaar

   Door de verdere daling in de ontslagintentie (tot minder dan 6%) zitten we opnieuw op het niveau van juni 2019, wat het beste peil was van de laatste vier jaar. Het dieptepunt noteerde SD Worx in december 2020 toen 17,4% van de kmo-ondernemers aan ontslag dacht. Bijkomend positief punt: de vervangingsintentie is meer dan verdubbeld. De helft van de kmo’s (49,6%) die plannen personeel te ontslaan, is van plan om dit personeelslid ook te vervangen. Vorig kwartaal lag dit maar op slechts een op vijf kmo’s (22,0%).

    van de KMO's die van plan is om in het komende kwartaal personeel te ontslaan

    Minder dan één op vijf kmo’s heeft nog (beperkt) nood aan steun

    Plannen inzake gebruik van tijdelijke werkloosheid nemen verder af. Het percentage dat nood heeft aan tijdelijke werkloosheid daalt verder tot 18,4% of minder dan één op vijf kmo’s. In maart was dit nog 30%. Het verschilt wel naargelang de sector: in industrie en bouw (23,4%) ligt de intentie drie keer zo hoog dan in de dienstensector (7,3%). 

    Het gaat ook steeds over minder dagen: één op tien kmo’s zal het voor minder dan 20% van de dagen inzetten.

     NLgraph

     Slecht 2,6% denkt nood te hebben aan 100% van de dagen. 7,5% weet het nog niet. De onzekerheid neemt m.a.w. af. Dit is beter dan de vorige kwartalen (9,2% in maart; 14,1% in december).

     Een kwart (24,4%) geeft aan dat deze maatregel (zeer) gunstig is voor het behoud en aantrekken van werknemers. Nog es 20% (19,6%) vindt dat het redelijk bijdraagt. Het aandeel non-believers is nog net iets groter (56%).

      Pie chart-Tijdelijke werkloosheid
      Bron: SD Worx juni 2021

      Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers: “De daling in de coronacijfers en vooral de lopende vaccinaties zorgen eindelijk voor hogere aanwervingsplannen bij de kmo’s. Na 15 maanden zitten we opnieuw op het niveau van voor de crisis. We meten opnieuw een hoog optimisme wat betreft het werkvolume: meer dan vier op tien verwacht een toename; dit is het hoogste niveau in de laatste 10 jaar. Hoe groter de kmo, hoe groter het optimisme qua werkvolume én de interesse om aan te werven.

      De specialist legt het verband: “Bij de grote kmo’s zijn de intenties tot aanwerven dan ook dubbel zo hoog: acht op de tien willen aanwerven. Bij de kleinste kmo’s (van minder dan 5 werknemers) gaat het om één op de vier kmo’s (24,3%). De percentages liggen ook hoger bij kmo’s in de industrie en bouw (50%), dan in de diensten (34%). Ook de andere parameters (ontslagintentie en nood tijdelijke werkloosheid) evolueren gunstig. Voor het derde kwartaal zegt 18% van de kmo’s nog nood te hebben aan de maatregel ‘tijdelijke werkloosheid-corona’, en dit vaak voor minder dagen.”

      Over het onderzoek

      In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 45e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 615  bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 1 en 15 juni. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegroottein functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,9% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).