1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

SD Worx Holding investeert sterk in groei

Sterke stijging van het operationele resultaat, genormaliseerde EBITDA stijgt van 68,1 miljoen euro naar 85,4 miljoen euro
Com_SD Worx Holding invests heavily in growth_1200x799_1

Met een geconsolideerde omzet van 767,6 miljoen euro (+29,1%) en een genormaliseerde EBITDA van 85,4 miljoen euro (+25,4%) behaalde HR-dienstenverlener SD Worx mooie groeiresultaten in 2019.

Goeie dynamiek

“SD Worx People Solutions, ons traditioneel Payroll & HR segment, kent een goede dynamiek, met over het algemeen mooie resultaten in alle landen waar we actief zijn, belangrijke deals met klanten die recurrente inkomsten genereren en een genormaliseerde EBITDA die goed evolueert. De operationele marge gaat naar boven zoals gepland, dus we kijken terug op een behoorlijk jaar”, zegt Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx Holding. “Tegelijk investeren we veel in de transformatie van ons bedrijf met een meer doorgedreven digitalisering om in te spelen op de wijzigende klantenbehoeftes en klaar te zijn voor de toekomst. De activiteiten binnen SD Worx Staffing & Career Solutions, ons segment dat focust op uitzenden en flexibel werk, situeren zich in een markt die onder druk staat. Daarbij komt dat we vorig jaar investeerden in de integratie van de twee bedrijven die we overnamen. Het goede nieuws is dat we erin geslaagd zijn om de prijsdruk te stabiliseren en de relatieve brutomarge constant te houden. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en geloven sterk dat de trend naar flexibel werk zal blijven.”

RESULTATEN PER SEGMENT

SD Worx People Solutions

Binnen de geconsolideerde omzet van 767,6 miljoen euro zag SD Worx People Solutions, die vandaag payroll- en HR-diensten levert aan meer dan 65.000 klanten in Europa, zijn omzet voornamelijk organisch stijgen van bijna 466,7 miljoen euro in 2018 naar 505,1 miljoen euro in 2019. De genormaliseerde EBITDA steeg van 63,9 miljoen euro* in 2018 naar 77,6 miljoen euro in 2019.

“SD Worx People Solutions heeft de ambitie om tegen 2023 de absolute nummer 1 in Europa te worden met een strategie waarin onze klanten, innovatie en het aanreiken van oplossingen die de hele cyclus in personeelsbeleid beheren, centraal staan”, aldus Kobe Verdonck, CEO SD Worx People Solutions. “Met organische groei alleen zal dat niet lukken. We kijken dus continu naar overnames, die ons versterken, zowel inzake geografische aanwezigheid als qua oplossingen voor onze klanten.”

*Om de lezer van de financiële cijfers meer inzicht te verschaffen in de recurrente operationele winstgevendheid van de groep, werd de presentatie van de genormaliseerde EBITDA aangepast in 2019. Voor de aansluiting van de 2018 cijfers met de geconsolideerde jaarrekening van 2018 verwijzen wij naar deze presentatie.

SD Worx Staffing & Career Solutions

SD Worx Staffing & Career Solutions focust zich op de markt van flexibel werken en biedt diensten rond uitzendwerk, detachering, werving & selectie, loopbaanbegeleiding, outplacement en specifieke payroll voor uitzendkrachten. Het realiseerde een omzet van 264,1 miljoen euro en een EBITDA van 8,4 miljoen euro in 2019, een sterke anorganische stijging in vergelijking met het jaar voordien, aangezien dit segment pas werd aangekocht in de loop van 2018 en nu voor het eerst een volledig jaar wordt geconsolideerd.

“In 2019 heeft SD Worx Staffing & Career Solutions belangrijke stappen gezet met de lancering van het merk SD Worx Staffing Solutions en met de integratie van Vio en Flexpoint”, zegt Christophe Petit, CEO SD Worx Staffing Solutions. “In België hebben de integratie-inspanningen geleid tot een aanzienlijke verbetering van onze kostenstructuur, maar was het binnen de huidige marktcontext een moeilijk jaar op niveau van de inkomsten. In Nederland slaagden we, tegen de trend van de markt in, er wel in om de inkomsten te laten groeien. Dat heeft wel de noodzakelijke investeringen in ons kantorennetwerk vereist.”

GECONSOLIDEERD NETTO-RESULTAAT GEÏMPACTEERD DOOR NIET-RECURRENTE INGREPEN

Niet-recurrente kosten

De activiteiten rond het digitale transformatieplan van SD Worx People Solutions, dat opgestart werd in 2018, kenden een sterke impact op het geconsolideerde netto-resultaat. Dit digitale transformatieplan is gericht op het versterken van de organische groei in al onze markten en  het verlagen van de cost-to-serve. De kosten specifiek gealloceerd aan het transformatieplan stegen van 9,6 miljoen euro in 2018 naar 18,4 miljoen euro in 2019.

In de loop van 2019 werden bijkomende pensioenprovisies aangelegd, waarvan 8,1 miljoen (-0,8 miljoen euro in 2018) als gevolg van de aanpassing van actuariële assumpties (verlaging discontovoet) bij de berekening van de Defined Benefit Obligation. Deze DBO-verplichtingen zijn aflopend, aangezien er geen nieuwe toetreders tot defined benefitplannen meer zijn. 

Andere niet-recurrente kosten hebben voornamelijk betrekking op de M&A-activiteiten van de groep (3,7 miljoen euro) en de aandelenplannen voor het management (2,3 miljoen euro).

Afschrijvingen en afwaarderingen

In 2019 werd de goodwill van Staffing & Career Solutions voor het eerst voor een volledig jaar afgeschreven. Dit resulteert in een verhoging van de goodwillafschrijving met 5,1 miljoen euro. De moeilijke marktomstandigheden hebben geresulteerd in een non-cash uitzonderlijke afschrijving van 13 miljoen euro op het Staffing & Career Solutions segment. Ook werd een uitzonderlijke afschrijving van 3,2 miljoen euro geboekt op de waarde van het vastgoed in Antwerpen. Dit kadert binnen de nieuwe huisvestingsplannen van de groep. Samen met de gebruikelijke afschrijvingen, leidt dat tot een totale afschrijvingslast van 65,3 miljoen euro. Dat is een toename van 23,6 miljoen euro ten opzichte van 2018.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is 0,6 miljoen euro beter dan in 2018. Gestegen interestlasten als gevolg van de uitgifte van de achtergestelde obligatie in juni 2019 worden gecompenseerd door de terugname van een niet-gerealiseerde minderwaarde op de discretionaire beleggingsportefeuille van de groep.

Belastingen

De belastingkosten dalen met 3,3 miljoen euro tot 8,7 miljoen euro in 2019, voornamelijk als gevolg van een lager fiscaal resultaat.

Netto-resultaat

Het netto-resultaat bedraagt -33,2 miljoen euro en daalt aanzienlijk ten opzichte van 2018 als gevolg van de hierboven vermelde stijging in de niet-recurrente kosten en de uitzonderlijke non-cash afwaarderingen op goodwill en vaste activa. 

Het netto-resultaat zonder rekening te houden met actuariële pensioenaanpassingen en goodwill afschrijvingen, stijgt van 19,4 miljoen euro in 2018 naar 20,0 miljoen euro in 2019.

Externe Controle

De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Bernard De Meulemeester en Maurice Vrolix, heeft bevestigd dat haar controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening van SD Worx Holding NV ten gronde zijn afgewerkt, met uitzondering van het nazicht van de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag van de raad van bestuur, en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, doorgevoerd zouden moeten worden. Bij de opstelling van het financieel verslag werden dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving en waarderingsregels toegepast als voor de geconsolideerde financiële overzichten per 31 december 2018.

Over SD Worx

In een wereld waarin werk een nieuwe invulling krijgt, willen mensen inspiratie putten uit hun job en de vrijheid krijgen zich te focussen op wat echt telt. Tegelijk hebben organisaties dynamische en gemotiveerde medewerkers nodig die kunnen rekenen op slimme technologie. Als toonaangevende Europese leverancier laat SD Worx organisaties toe Human Resources te gebruiken om meerwaarde te leveren voor hun eigen business én voor iedereen die voor hen werkt. SD Worx levert people solutions die mensen hun hele carrière lang helpen: van het aantrekken tot het verlonen, belonen en ontwikkelen van het talent dat organisaties succesvol maakt. SD Worx biedt zijn diensten aan via vier mogelijkheden: technologie, outsourcing, uitgebreide expertise en relevante inzichten uit data.

Meer dan 68.000 kleine en grote ondernemingen over de hele wereld vertrouwen op de 75 jaar ervaring van SD Worx. Het bedrijf biedt zijn people solutions in 130 landen aan, berekent de lonen van ongeveer 4,6 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top 5. De meer dan 4.600 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen: België (hoofdzetel), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

SD Worx is medeoprichter van de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen 32 miljoen loonberekeningen verwerken. In 2019 haalde SD Worx een geconsolideerde omzet van 767,6 miljoen euro.

Meer informatie staat op www.sdworx.com. Volg ons via LinkedIn en Twitter.