1. Home>

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SD WORX ACADEMY
 
Artikel 1    VOORWERP 
SD Worx People Solutions NV, met maatschappelijke zetel te Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0450.864.215, RPR/RPM Antwerpen (afd. Antwerpen) (“SD Worx”) biedt via de Academy website www.sdworx.be/nl-be/opleidingen (“Leerplatform SD Worx Academy”) verschillende diensten/producten (“Aanbod SD Worx Academy”) aan de klant (“Gebruiker”). SD Worx Academy en de Gebruiker worden samen de 'Partijen' en afzonderlijk een 'Partij' genoemd. Het Aanbod SD Worx Academy bestaat o.a. uit: het organiseren van klassikale opleidingen, trainingprogramma’s, coachings (zowel online als face-to-face), het ter beschikking stellen van live webinars, on demand webinars, e-learnings, blended programma’s, cursusmateriaal en dit zowel "In open” als “In Company”.

Artikel 2    TOEPASSINGSGEBIED
2.1    Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op (i) elke toegang tot of gebruik van het Aanbod SD Worx Academy, al dan niet via het Leerplatform SD Worx Academy, om welke reden dan ook (ii) het aankopen, verkrijgen, krijgen of gebruiken van het Aanbod SD Worx Academy al dan niet via het Leerplatform SD Worx Academy.
2.2    Door het inschrijven op een Aanbod SD Worx Academy, aanvaardt de Gebruiker de toepassing van deze AV. Elke Gebruiker die niet aanvaardt door de huidige AV gebonden te zijn, zal het Aanbod SD Worx Academy niet kunnen gebruiken, verkrijgen of aankopen.   
2.3    SD Worx Academy is ten allen tijde gerechtigd de voorwaarden van haar dienstverlening eenzijdig aan te passen en/of te beëindigen. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk vanaf 10 februari 2022  en zullen onverkort van kracht blijven behoudens indien aan de Gebruiker schriftelijk een geactualiseerde versie werd toegestuurd.

Artikel 3    BESTELLING EN GEBRUIK
3.1    De Gebruiker aanvaardt dat het Aanbod SD Worx Academy standaardproducten en diensten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften werden gecreëerd, tenzij anders overeengekomen. De Gebruiker aanvaardt dat SD Worx Academy geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van het Aanbod SD Worx Academy om aan de specifieke behoeften van de Gebruiker te beantwoorden. SD Worx Academy neemt alle redelijke maatregelen om de Gebruiker te voorzien van zo juist en volledig mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband. 
3.2    De Gebruiker dient zich te registeren en een account aan te maken op het Leerfplatform SD Worx Academy. De Gebruiker kan een opleiding kiezen van het Aanbod SD Worx Academy en zijn aankoop bevestigen door op de knop “inschrijven” te klikken. Indien de Gebruiker zich inschrijft voor een synchrone opleidingsvorm krijgt hij toegang tot het platform via zijn login en paswoord en zal het cursusmateriaal voor aanvang van de sessie(s) ter beschikking worden gesteld. Indien de Gebruiker zich inschrijft voor een asynchrone opleidingsvorm krijgt hij eveneens toegang tot het platform via zijn login en paswoord en krijgt hij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte opleiding.   In functie van de soort opleiding zal dit materiaal ter beschikking worden gesteld voor een termijn van 6 (zes) of 12 (twaalf) maanden na aankoop. De Gebruiker ontvangt binnen de 24 uur een bevestiging van zijn aankoop per e-mail. Na zijn aankoop krijgt hij steeds een factuur van SD Worx Academy die elektronisch wordt verstuurd naar het door hem opgegeven e-mailadres en is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. 
3.3    Voor de “In Company” opleidingen, trainingen (in welke vorm ook) en consulting wordt aan de Gebruiker een voorstel gedaan op basis van de informatie waarover SD Worx Academy tot dan toe beschikt. De Gebruiker bevestigt dat deze informatie volledig en juist is. Partijen komen onderling het programma overeen. 
3.4    Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal verwijlinteresten opbrengen tegen de wettelijke rentevoet van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De Gebruiker betaalt SD Worx Academy alle redelijke administratieve kosten terug, net als de kosten die SD Worx Academy maakt voor de invordering van alle openstaande prijzen en andere schade die SD Worx Academy ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van 100 euro. SD Worx Academy behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Aanbod SD Worx Academy waarvoor de factuur niet tijdig werd betaald te blokkeren, onverminderd de betaling van de openstaande factuur. De reactivering na een blokkering wordt slechts uitgevoerd na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

Artikel 4    ANNULATIE/VERVANGINGSMOGELIJKHEDEN
4.1    Open opleidingen: 
4.1.1    Annulatie van de geplande opleiding door de Gebruiker kan enkel schriftelijk (via e-mail of (aangetekend) schrijven) gericht aan academy@sdworx.com of SD Worx Academy, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen. De datum van ontvangst door SD Worx Academy geldt als toepassingsdatum voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.
4.1.2    Annulatievoorwaarden
a)    Annuleren kan gratis tot 2 maanden voor de startdatum.
b)    Bij annulatie vanaf 2 maanden tot 14 dagen voor start van de opleiding zal een vaste administratiekost van 62 euro worden aangerekend.
c)    Bij annulatie vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding zal 50% aangerekend worden van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
d)    Bij annulatie vanaf 7 dagen voor aanvang van de opleiding zal 100% aangerekend worden van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
4.1.3    De opleiding wijzigen naar een andere sessie (datum of locatie) kan gratis tot 2 weken voor start van de opleiding. Daarna wordt 62 euro administratiekosten aangerekend.
4.1.4    Een kosteloze vervanging door een collega is steeds mogelijk.
4.2    Juridische actualiteitsessies : 
4.2.1    De inschrijving voor de Juridische actualiteit COMPACT, PROXY, FLEX of PLUS betreft een abonnementsformule van opeenvolgende sessies en wordt jaarlijks na afloop automatisch verlengd.
4.2.2    Annulatie van het abonnement kan kosteloos tot 2 maanden voor de start van de laatste sessie. Nadien wordt er een administratieve kost van 62 euro aangerekend.
4.2.3    Annulatie van de geplande opleiding door de Gebruiker kan enkel schriftelijk (via e-mail of (aangetekend) schrijven) gericht aan workshopclub@sdworx.com of SD Worx Academy, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen. De datum van ontvangst door SD Worx Academy geldt als toepassingsdatum voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.
4.2.4    Eens opgestart kan het abonnement niet geannuleerd worden.
4.3    In Company: 
4.3.1    Voorwaarden voor annulaties en verschuivingen binnen een termijn van zes maanden na het vastleggen van de datum: 
a)    Tot 30 dagen voor de trainingsdatum: kosteloos annuleren
b)    Van 30 tot 14 dagen voor de trainingsdatum: er wordt 30% van het totaalbedrag aangerekend als annulatiekosten. 
c)    Van 14 tot 7 dagen voor de trainingsdatum: er wordt 50% van het totaalbedrag aangerekend als annulatiekosten
d)    Van 7 dagen voor de trainingsdatum: er wordt 100% van het totaalbedrag aangerekend als annulatiekosten.
4.3.2    Annulatie van de geplande opleiding door de deelnemer kan enkel schriftelijk (via e-mail of (aangetekend) schrijven) gericht aan officers.learning@sdworx.com of SD Worx Academy, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen. De datum van ontvangst door SD Worx Academy geldt als toepassingsdatum voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.
4.4    Bovenstaande annulatievoorwaarden gelden niet voor events die door SD Worx Academy worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Dag van de Payroll Professional.  

Artikel 5    AANSPRAKELIJKHEID
5.1    SD Worx Academy kan niet garanderen dat het Aanbod SD Worx Academy en ten allen tijde toegankelijk is. SD Worx Academy zal redelijke inspanningen leveren en redelijke voorzorgen nemen om te vermijden dat er in de software of andere diensten die het verstrekt malware of computersoftwarecodes, routines of apparaten terechtkomen die de software, andere diensten of andere systemen of gegevens onbruikbaar maken, beschadigen, wissen, uitschakelen of er elektronisch bezit van nemen. SD Worx Academy garandeert niet dat de Software of geleverde diensten die computersoftware gebruiken, volledig vrij zijn van fouten of ononderbroken zullen werken.
5.2    SD Worx Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van bedrijfsactiviteit, verlies van wins, tijd, inkomsten of elke stijging van de algemene kosten. Indien de aansprakelijkheid van SD Worx Academy wordt weerhouden, is SD Worx Academy er enkel toe gehouden het Aanbod SD Worx Academy te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. De maximale aansprakelijkheid van SD Worx Academy is aldus beperkt tot de waarde van de door Gebruiker aangekochte diensten.
5.3    De Gebruiker aanvaardt dat de informatie vermeld in het Aanbod SD Worx Academy geen juridisch advies betreft en louter zuiver informatieve waarde heeft. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materie geeft SD Worx Academy geen garanties omtrent de accuratesse en volledigheid van de informatie die via dit cursusmateriaal wordt aangeboden. Vermits sommige documenten geruime tijd raadpleegbaar zijn, is het mogelijk dat bepaalde informatie achterhaald is door enige wetgeving, recente rechtspraak, gewijzigde administratieve onderrichtingen. SD Worx Academy wijst bijgevolg alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de consultatie of het gebruik van de informatie.

Artikel 6    HERROEPINGSRECHT EN GARANTIE
6.1    Dit Artikel 6 is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in Artikel I.1, 2° van het Belgisch Wetboek Economisch Recht ("WER”) als “iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.
6.2    In overeenstemming met de artikelen VI.47 ev. WER beschikt de Consument over een herroepingsrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 kalenderdagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer de Consument de inschrijvingsbevestiging of bevestiging in het kader van een “In Company” traject ontvangt via e-mail.
6.3    U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door SD Worx Academy schriftelijk op de hoogte te brengen via volgende gegevens: SD Worx Academy, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen;
E-mail open opleidingen: academy@sdworx.com 
E-mail juridische actua: workshopclub@sdworx.com
E-mail In Company: officers.learning@sdworx.com
6.4    De Consument heeft geen herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° WER).
6.5    Eventuele klachten moeten aan de klantendienst van SD Worx Academy worden gemeld op het volgende adres: academy@sdworx.com.  
6.6    De Consument wordt geïnformeerd dat hij ook een klacht kan indienen bij het Europees platform van onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar via volgend URL adres:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&…
6.7    Indien geen overeenstemming kan worden bereikt op na de poging om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen, kan de Consument kosteloos de Consumentenombudsdienst contacteren via volgend URL: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl     

Artikel 7    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Enigerlei informatie, technieken, methoden, afbeeldingen, teksten, scripts, cursusmateriaal, modellen die door SD Worx Academy gebruikt worden, zijn en blijven voor het verstrekken van de diensten te allen tijde eigendom van SD Worx Academy. SD Worx Academy behoudt zich het recht voor de tijdens het verstrekken van de diensten verworven kennis, ervaring en knowhow te gebruiken voor zijn eigen voordeel en/of ten behoeve van derden. Het Aanbod SD Worx Academy is enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verspreid. 

Artikel 8    OVERMACHT
8.1    SD Worx Academy zal alle redelijke inspanningen leveren om de gekozen opleidingen te laten plaatsvinden. Een opleiding kan echter door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd of de inhoud, datum, locatie of uitvoering kan wijzigen.  
8.2    SD Worx Academy kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging, slechte uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen krachten deze voorwaarden indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, terrorisme, oproer, rellen, ontploffingen, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere Partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden, de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen SD Worx Academy en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van SD Worx Academy.
8.3    Indien overmacht een Partij belet om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden na te komen, dan kan de andere Partij het betrokken deel van de overeenkomst beëindigen door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het Aanbod SD Worx Academy dat door de Gebruiker werd betaald en niet werd geleverd).  

Artikel 9    GEGEVENSVERWERKING
De door de Gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zijn bestemd voor SD Worx Academy en Gebruiker erkent dat deze door SD Worx Academy mogen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en promotionele acties gebaseerd op het aankoopgedrag van de Gebruiker. SD Worx Academy verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en ze te verwerken in naleving van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Conform deze Verordening en wet kan elke Gebruiker zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor doeleinden inzake directe marketing. De Gebruiker beschikt eveneens over het recht tot toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen en die door SD Worx Academy worden bewaard. Gebruiker kan dit recht uitoefenen door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan SD Worx Academy op het adres van de maatschappelijke zetel of per e-mail op het adres academy@sdworx.com.

Artikel 10    GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden zullen door Partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien zij niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Artikel 11    VARIA
Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.