1. Home>

Disclaimer

Deze website alsook het platform worden beheerd door SD Worx People Solutions NV. Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website en/of het platform.  Door eenvoudige raadpleging van deze website en/of het platform aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.  SD Worx kan de bepalingen van deze disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Alle pagina’s, informatie, simulaties, documenten, links en andere verwijzingen (waaronder naar websites en andere informatie van derde partijen) en andere materialen die op of via deze website en/of het platform beschikbaar worden gesteld (“Informatie”), zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Informatie is geen en is ook niet bedoeld als juridisch of ander professioneel advies met betrekking tot een specifiek geval of feitelijke omstandigheden. U mag niet handelen of nalaten te handelen op basis van de Informatie zonder eerst juridisch advies in te winnen bij een geautoriseerde, en indien nodig gecertificeerde, juridisch adviseur in de betreffende rechtsgebied(en).

De inhoud van onze opleidingen via de website/op het platform werd met de meeste zorg samengesteld. We kunnen geen enkele garantie geven betreffende de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie die deze opleiding bevat. Deze opleiding geeft niet noodzakelijkerwijs de meest recente stand van zaken op wetgevend vlak weer. SD Worx kan dan ook niet uitsluiten dat bepaalde Informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. De thema’s die in deze opleiding worden behandeld, werden door SD Worx uitsluitend ter informatie opgesteld. Ze vormen in geen geval een juridisch of professioneel advies van andere aard en de deelnemers mogen op basis van de informatie in deze opleiding geen enkele actie ondernemen zonder voorafgaand gekwalificeerde adviseurs te hebben geraadpleegd. De aanwezigheid van deze opleiding doet in geen geval een relatie ontstaan tussen SD Worx en de deelnemer. De informatie die in deze opleiding wordt ontvangen, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik is verboden.

SD Worx heeft ook geen enkele verantwoordelijkheid over, of technische of veiligheidscontrole op, websites of andere informatie van derde partijen. SD Worx is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die wordt geleden door de toegang tot, het raadplegen of het gebruik van de Informatie en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. Elk gebruik van onze website en/of het platform en de Informatie is op eigen risico.

De website en/of het platform zijn in principe steeds raadpleegbaar behoudens periodes van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. SD Worx is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website, het platform of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, etc.

De intellectuele eigendomsrechten op de website en/of het platform, de webinars of andere opleidingen, de logo's, de Informatie, de interactieve toepassingen, enz. behoren toe aan SD Worx en zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is verboden om de website en/of het platform geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en op welke wijze ook, te kopiëren, aan te passen of te wijzigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SD Worx. Elke inbreuk zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd. SD Worx geeft u de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat ze door u louter informatief worden gebruikt en met uitsluiting van elke reproductie in meerdere exemplaren, distributie of exploitatie door derden.

SD Worx besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.  De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.  

SD Worx respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en platform in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: zie ons Online Privacy Statement.

Deze disclaimer wordt beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen).