Index en loon november 2018

Basis 2013
Gezondheidsindex oktober : 108,26
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober : 105,54
4 Maandelijks indexgemiddelde september-oktober : 105,385
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus-september-oktober : 105,29
Inflatie op jaarbasis ( oktober 2018 / oktober 2017 ) : 2,75
Betekenis van de gebruikte codering

A = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden


1. Arbeiders

102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
Index -

Toekenning van een premie gekroonden voor alle werknemers in dienst op 8 november en die sinds 8 november van het voorgaande jaar minstens 1 dag gepresteerd hebben. Bedrag 2018 = 96,83 EUR.

Index A

Vorige lonen x 1,01


102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
CAO -

Toekenning van een geschenkcheque van 35 EUR aan elke werknemer (vóór 30 november 2018).

Vanaf 30 november 2018 .


102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
Index A

Vorige lonen x 1,01


106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
Index S

Vorige lonen x 1,002946 of basislonen 2017 x 1,018628

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2018.


117.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
Index S

Vorige lonen x 1,002946 of basislonen 2016 x 1,0554


140.01 Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO A

CAO verhoging 0,5 %. Niet voor het garagepersoneel.


140.01 Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index A

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens
CAO -

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 20.09.2018 (afrondingsverschillen).

Vanaf 1 mei 2018 .


149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2017 tot 30.09.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.11.2018.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 november 2018 .
2. Bedienden

203.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
Index A

Vorige lonen x 1,01


216.00 Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Jaarlijkse premie gelijk aan 1,1 %. Referteperiode 01.11.2017 tot 31.10.2018. Met uitzondering in ondernemingen waar er een alternatieve invulling is voorzien op ondernemingsniveau op uiterlijk 31.10.2017. Mogelijkheden voor de alternatieve invulling:- verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques met 3,00 EUR vanaf 01.11.2017 (enkel als huidige bijdrage lager of gelijk is aan 3,91 EUR);- verhoging van de waarde van de ecocheques met 100 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,70 % (enkel als de huidige waarde maximum 150 EUR bedraagt);- toekenning ecocheques met een waarde van 250 EUR en betaling van een premie gelijk aan 0,55 % (enkel voor zover er nog geen ecocheques worden toegekend in de onderneming).

CAO -

Toekenning jaarlijks wederkerende premie van 180,88 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.11.2017 tot 31.10.2018. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van november 2018.


225.01 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
CAO S

Invoering nieuwe schaallonen (6 categorieën) andere bedienden ingevolge CAO 10.10.2018.

Vanaf 1 oktober 2018 .

CAO S

Administratief personeel (542/158/202/200) en opvoeders internaten (122/158): gewijzigde omrekeningsformule omwille van de verhoging van het vakantiegeld in 2011 (92%).

Vanaf 1 oktober 2018 .
3. Arbeiders en bedienden

301.00 Paritair Comité voor het havenbedrijf
Index S

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 november 2018.


301.01 Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd
Index S

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 november 2018


301.02 Paritair Subcomité voor de haven van Gent
Index S

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 november 2018


301.03 Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde
Index S

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 november 2018


301.05 Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort
Index S

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 november 2018


307.00 Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
Index A

Vorige lonen x 1,02


309.00 Paritair Comité voor de beursvennootschappen
Index M

Vorige lonen x 1,004186


310.00 Paritair Comité voor de banken
Index S

Vorige lonen x 1,0042


322.01 Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
Index A

Vorige lonen x 1,02


326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
Index S

Vorige lonen x 1,002946 of basislonen januari 2018 (waarborgCAO) x 1,0554

Index S

Vorige lonen x 1,002946 of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,0554


328.01 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest
CAO A

0,5%.


330.00 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
Index -

Index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2018 is 659,96 EUR) van toepassing op privé-ziekenhuizen, thuisverpleging, geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra, (NIET voor de serviceflats) en psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen).

CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2018. Deeltijdsen pro rata.

Serviceflats WEL Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie wordt vanaf 2018 afgeschaft en vervangen door een bijkomende eindejaarspremie.

Vanaf 1 oktober 2018 .


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
Index -

Privé-ziekenhuizen, thuisverpleging, diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis en wijkgezondheidscentra: index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2018 is 659,96 EUR)

Index -

(NIET voor de serviceflats) Psychiatrische verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), initiatieven van beschut wonen (niet in Vlaanderen), rusthuizen voor bejaarden (niet in Vlaanderen), rust- en verzorgingstehuizen (niet in Vlaanderen), dagverzorgingscentra (niet in Vlaanderen), revalidatiecentra (niet in Vlaanderen): index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2018 is 659,96 EUR)

NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2018. Deeltijdsen pro rata.

Serviceflats WEL Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie wordt vanaf 2018 afgeschaft en vervangen door een bijkomende eindejaarspremie.

Vanaf 1 oktober 2018 .


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
Index A

Vorige lonen x 1,02


330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen
Index -

Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en medisch-pediatrische centra: index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie (bedrag 2018 is 659,96 EUR)