Geschenken aan werknemers: vrijstellingen RSZ en fiscus

Geschenken aan werknemers: vrijstellingen RSZ en fiscus

 
Opdat de vrijstelling geldt, dient de werkgever bepaalde grensbedragen te respecteren. Deze grensbedragen worden steeds vastgelegd, er is geen automatische indexkoppeling.

Laatste aanpassing: 25.05.2009

Cijfers en bedragen

Grensbedragen voor een fiscale en sociale vrijstelling

  Grensbedrag
fiscaal
aftrekbaar
Grensbedrag
sociaal
vrijstelling RSZ
 
geschenken aan werknemers  35 EUR per jaar, per wn (1)  35 EUR per jaar, per wn (2)
geschenken aan kinderen van wn's 35 EUR per kind (3)  35 EUR per kind (2)
geschenken in geval van eervolle onderscheiding 105 EUR per jaar, per wn  105 EUR per jaar, per wn
geschenken in geval van pensionering 35 EUR per volledig
dienstjaar (min 105 EUR)
35 EUR per volledig dienstjaar (min 105 EUR max 875 EUR)
  Vanaf inkomstenjaar 2006 Vanaf 01/01/2004
Premie in geval van huwelijk van de wn. 200 EUR max  200 EUR max
Premie bij 25j dienst Max 1 x bruto bedrag van maandwedde (4)  Max 1 x bruto bedrag van maandwedde (4)
Premie bij 35j dienst  Max 2 x bruto bedrag van maandwedde (4)  Max 2 x bruto bedrag van maandwedde (4)

(1) Voor geschenken naar aanleiding van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen (Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, een verjaardag of een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest zoals Sint-Elooi of Sinte-Barbara).

(2) Enkel voor geschenken naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

(3) Enkel voor geschenken naar aanleiding van Sinterklaas of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft.

(4) Vanaf 2009 geldt ook een alternatieve berekeningswijze, waarbij rekening gehouden wordt met het "gemiddeld brutobedrag van een maandloon in de onderneming" in plaats van het brutobedrag van de maandwedde van de betrokken werknemer. De overige voorwaarden blijven behouden. Beide berekeningswijzen mogen niet samen toegepast worden tijdens eenzelfde kalenderjaar.

Uitleg
Een werkgever die een geschenk van geringe waarde schenkt aan zijn werknemers mag dit bedrag onder bepaalde voorwaarden toch aftrekken van de belastbare basis. Ook de werknemer zal op dit bedrag geen belasting dienen te betalen.

A. Geschenken aan werknemers - fiscaal

a) Feesten en/of jaarlijkse gebeurtenissen
De werkgever mag één keer per jaar aan elke werknemer een geschenk geven met een limietwaarde van 35,00 EUR. De werkgever mag zelf de aanleiding (Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, een verjaardag, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest zoals Sint-Elooi of Sinte-Barbara) en het soort geschenk kiezen (in natura, in geld of in de vorm van betaalbons). Enkel de maaltijdcheques vallen hierbuiten. De werkgever mag aanvullend maximum 35,00 EUR per jaar toekennen voor elk kind ten laste van de werknemer, ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft (vb. Sint-Maarten, of de verjaardag van het kind).

b) Eervolle onderscheiding
De werkgever mag geschenken toekennen aan werknemers die een ereteken van de arbeid ontvangen (een eervolle onderscheiding). De limietwaarde bedraagt 105,00 EUR per jaar per werknemer voor geschenken in natura, in geld of in de vorm van betaalbons.

c) Pensionering
De werkgever mag geschenken toekennen aan werknemers die met pensioen vertrekken. De limietwaarde bedraagt 35,00 EUR per volledig dienstjaar dat de werknemer in dienst is bij de werkgever die het geschenk toekent, met een minimum van 105,00 EUR. Het geschenk kan in natura, in geld of in de vorm van betaalbons gegeven worden.

d) Huwelijkspremie
De werkgever kan een huwelijkspremie toekennen aan werknemers. Deze huwelijkspremie is fiscaal een sociaal voordeel, d.w.z.: 
  • niet belastbaar voor de werknemer die ze ontvangt;
  • aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever die ze toekent.
Deze premie kan onder dezelfde voorwaarden toegekend worden ter gelegenheid van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning.

e) Anciënniteitspremie bij 25 en 35 jaar dienst.
Deze premie is
  • niet belastbaar voor de werknemer die ze ontvangt;
  • niet aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever die ze toekent.

B. Geschenken aan werknemers - sociaal


Geschenken in natura, in geld of in de vorm van betaalbons/geschenkcheques die aan werknemers of aan kinderen ten laste van werknemers worden toegekend, zijn onder een bepaald bedrag, naast de fiscale gunstige behandeling, ook vrijgesteld van RSZ-bijdragen. In tegenstelling tot het fiscaal luik geldt de RSZvrijstelling slechts voor geschenken naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Wanneer het bedrag van het geschenk het bedrag van de vrijstelling overschrijdt, zijn er in principe RSZ-bijdragen verschuldigd op het volledige bedrag.

Wanneer het bedrag van het geschenk in geval van huwelijk van de werknemer het bedrag van de vrijstelling overschrijdt, zijn enkel RSZ-bijdragen verschuldigd op het bedrag boven de 200 euro.

Enkel anciënniteitspremies bij 25 en 35 jaar dienst die de maxima niet overschrijden, zijn vrij van RSZ. Een anciënniteitspremie bij 20 jaar dienst kan dus niet vrij van RSZ toegekend worden. Indien de maximumbedragen worden overschreden, zijn er enkel bijdragen verschuldigd op het gedeelte boven die grens.