Forfaitaire beroepskosten: Personenbelasting

Forfaitaire beroepskosten: Personenbelasting

1) PB: De forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting (Art. 51, 2e lid, 1° en 3e lid WIB 92)

BEGRIP


Alvorens de personenbelasting te berekenen moet het belastbaar bedrag verminderd worden met een bedrag aan forfaitaire beroepskosten. Het bedrag wordt samengesteld door toepassing van een aantal percentages op verschillende loonschijven en is beperkt tot een plafond. Hierdoor wordt het bruto belastbaar een netto belastbaar.

SYSTEEM


De bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig art.178, W.I.B. 92.******************************
Laatste aanpassing: 27.12.2016
******************************


BEDRAGEN

IWT: 01/01/2017

Inkomstenjaar 2017 - Aanslagjaar 2018

Werknemers

Percentage

Inkomensgrenzen

30 %

0 EUR - 8.620,00 EUR

11 %

8.620,00 EUR - 20.360,00 EUR

3 %

vanaf 20.360,00 EUR

Maximumbedrag forfaitaire beroepskosten

4.320,00 EUR

Bedrijfsleiders

Percentage

Maximum forfait

3 %

2.440,00 EUR
2) PB: Minimumbedrag forfaitaire beroepskosten (Art. 142, 2e lid, WIB 92)

BEGRIP


Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden de aftrekbare uitgaven of kosten vastgesteld op 20 % van het brutobedrag van die bestaansmiddelen, met een minimum van 250 EUR voor werknemers, vrije beroepen, ambten of posten.

SYSTEEM


De bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig art.178, W.I.B. 92.******************************
Laatste aanpassing: 27.12.2016
******************************

BEDRAGEN

Minimumbedrag forfaitaire beroepskosten

IWT: 01/01/2017 440,00 EUR (Inkomstenjaar 2017 - Aanslagjaar 2018)

3)  Forfaitaire beroepskosten : PB - Forfait verre afstanden (Art.51, 4e lid, WIB 92 en art.28, KBWIB 92)

BEGRIP


Verhoging van de forfaitaire bedrijfslasten met een aanvullend forfait.

SYSTEEM


Deze bedragen worden niet automatisch geïndexeerd. Een apart KB moet worden uitgevaardigd om ze te verhogen.******************************
Laatste aanpassing: 18.01.2001
******************************

BEDRAGEN

Bijkomende vrijstelling PB

IWT: 01/01/2002

Belastbare periodes

enkele afstand

bedrag

vanaf aanslagjaar 1992 (inkomstenjaar 1991)

75 tot 100 km

75 EUR

101 tot 125 km

125 EUR

meer dan 125 km

175 EUR

UITLEG


Om rekening te houden met de uitzonderlijke lasten die voortvloeien uit de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, worden de forfaitaire bedrijfslasten van werknemers verhoogd met een aanvullend forfait.

Elke werknemer die zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst en die werkt op ten minste 75 km. van zijn woonplaats heeft recht op het forfait voor verre verplaatsingen.

Voor de bepaling van de woon-werkafstand houdt men enkel rekening met de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.