Wat verstaan we onder engagement?

De visie van SD Worx op tevredenheid en engagement

14 maart 2012 - door Lorenzo Andolfi

Door de toegenomen internationalisering moeten ondernemingen tegenwoordig steeds competitiever en resultaatgericht worden. Het credo luidt: maximale resultaten boeken met zo min mogelijk kosten en inspanningen. Daarnaast is er binnen HR ook steeds meer aandacht voor het welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Een gemotiveerde medewerker behaalt immers betere resultaten.

De combinatie van deze twee stromingen leidde tot het ontstaan van het begrip ‘engagement’: het intrinsiek gemotiveerd zijn om uit eigen beweging sterke prestaties en extra inspanningen te leveren die de onderneming en haar resultaten ten goede komen.

Een tevreden medewerker is niet noodzakelijk een geëngageerde medewerker

Binnen HR wordt het onderscheid gemaakt tussen een tevreden medewerker en een geëngageerde medewerker. Een tevreden medewerker doet zijn job en voelt zich daarbij goed, maar brengt geen extra toegevoegde waarde voor het bedrijf. Dat doet een geëngageerde medewerker wel. Die levert via extra inspanningen sterke prestaties die de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloeden. Een geëngageerde medewerker straalt bovendien passie en energie uit en is trots op zijn werk.

Uit HR-onderzoek blijkt dat in een gemiddeld bedrijf 22% van de medewerkers eerder ontevreden is. 61% is tevreden en 17% geëngageerd. Als een firma het aantal geëngageerde medewerkers kan opdrijven, dan leidt dat tot betere bedrijfsresultaten, een hogere productie, een dalend verloop en verzuim en een beter imago. Kortom: het maakt uw onderneming efficiënter en innovatiever.

Model: tevredenheid, engagement drivers en resultaten

In dat opzicht maakt men binnen HR ook het onderscheid tussen factoren die ervoor zorgen dat medewerkers “tevreden” zijn (de zogenaamde dissatisfaction removers) en “geëngageerd" zijn (de zogenaamde engagement drivers). Die eerste groep zorgt ervoor dat de basisvoorwaarden zijn voldaan opdat medewerkers zich tevreden voelen, maar biedt geen garantie voor het leveren van uitstekende prestaties en sterke resultaten. Die zekerheid bieden de ‘engagement drivers’ wel.

Op basis van bovenvermelde uitgangspunten heeft SD Worx een HR-model rond het concept ‘Engagement’ opgesteld.Hoe verhoogt u het engagement binnen uw bedrijf: de engagement drivers!
De binnenste cirkel bestaat uit de ‘dissatisfaction removers’: de factoren die ervoor zorgen dat een medewerker niet ontevreden is op zijn werk. Deze factoren zijn de volgende:
• Job- en werkzekerheid
• Goede financiële arbeidsvoorwaarden
• Goede sociale omgeving (collega’s, leidinggevende,…)
• Goede werkomgeving en werkomstandigheden

De tweede cirkel wordt gevormd door de ‘engagement drivers’: de factoren die zorgen dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en daardoor extra inspanningen zullen leveren die gunstige effecten hebben op de bedrijfsresultaten. SD Worx onderscheidt zes engagement drivers: 
  • Missie, visie en strategie: Wanneer het voor medewerkers duidelijk is wat de missie, visie en strategie van hun onderneming inhoudt, zullen zij gemakkelijker geëngageerd geraken.
  • Cultuur: Als medewerkers zich kunnen vinden in de cultuur, normen en waarden van de onderneming zullen zij zich er rapper mee vereenzelvigen.
  • Job: De jobinhoud zal in grote mate bepalen hoe gepassioneerd een medewerker is.
  • Waardering en erkenning: Medewerkers die de nodige erkenning en waardering ontvangen, krijgen vleugels. Positieve feedback geeft immers een boost aan energie.
  • Ondersteuning: Medewerkers die voldoende worden ondersteund, zullen gemakkelijker uitdagende doelstellingen en ambities kunnen realiseren.
  • Leer- en doorgroeimogelijkheden: Door het aanleren van kennis en vaardigheden kan een medewerker zich verder ontplooien. Getalenteerde medewerkers vormen zo een meerwaarde voor elke onderneming.
Een groter engagement: de resultaten
Als deze verschillende engagement drivers in een onderneming aanwezig zijn, leidt dit tot de volgende resultaten (buitenste cirkels), die zowel betrekking hebben op de medewerker als de firma. 

--> Betrokkenheid en identificatie: Dit vloeit voort uit de missie, visie, strategie en cultuur van de onderneming. Hoe meer de werknemer zich hierin kan herkennen, hoe meer hij zich betrokken voelt bij zijn firma en er zich mee identificeert. 

--> Zelfontplooiing: Dit resultaat vloeit voort uit vier engagement drivers: job, waardering, ondersteuning en leermogelijkheden. Deze vier factoren bepalen de mate waarin de medewerker zich kan ontplooien. 

--> Trouw en ambassadeurschap: Als medewerkers zich betrokken voelen bij een organisatie, zullen ze deze trouw dienen en zich als echte ambassadeurs opstellen. Men zal met andere woorden zijn firma verdedigen en aanbevelen tegenover externen. 

--> Passie en energie: Als medewerkers zich kunnen ontplooien en hun ambities waarmaken, geeft dit hen een boost aan passie en energie. Deze zaken zijn onontbeerlijk voor een geëngageerde werknemer. 

--> Sterke prestaties: Geëngageerde medewerkers leveren sterke prestaties en zullen altijd bereid zijn om extra inspanningen te leveren voor hun werkgever. 

--> Succes en imago: Geëngageerde medewerkers leiden tot goede bedrijfsresultaten. En succesvolle ondernemingen stralen dat succes ook uit naar de buitenwereld.

Samengevat
Geëngageerde medewerkers zijn betrokken bij hun organisatie en identificeren zich met de missie en cultuur ervan zodat ze zich loyaal en als ambassadeurs opstellen.
Geëngageerde medewerkers ontplooien zichzelf volledig waardoor ze gepassioneerd en energiek zijn in hun professionele activiteiten. Hierdoor leveren zij sterke prestaties en extra inspanningen om het succes van hun organisatie te verzekeren.

Wat motiveert de Belgische werknemer?

Hierboven las u de definitie en het HR-model dat SD Worx rond het begrip ‘engagement’ heeft opgesteld. Een theorie wordt echter stevig onderbouwd als zij door de praktijk wordt getoetst.

Welke factoren of “engagement drivers” zijn voor de Belgische werknemer nu vooral van belang? Dat leest u in dit artikel (LINK naar artikel “wat motiveert de Belgische werknemer?”)