Bedrijven laten kansen liggen om via loopbaanbeleid tot werkbaar en wendbaar werk te komen

8 juli 2016

Organisaties erkennen het belang van loopbaanbeleid maar ondernemen nog te weinig om dit in praktijk te brengen: het loopbaanbeleid blijft erg klassiek en twee op drie bedrijven geven aan dat er een lage interne mobiliteit is. Bovendien neigt in veel organisaties een cultuur van tweesporenbeleid, waarbij bepaalde loopbaanpraktijken slechts toegankelijk zijn voor bepaalde groepen in de organisatie. Beste leerlingen van de klas: de bedrijven die strategisch bezig zijn met innovatie. Deze resultaten komen uit een nieuw onderzoek door SD Worx en de Antwerp Management School naar het loopbaanbeleid bij 407 bedrijven. In 2012 werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, wat vergelijking mogelijk maakt.

Meer bedrijven zetten in op loopbaanbegeleiding en ontwikkelingsplannen

De eerste vaststelling: er is geen opvallende evolutie inzake loopbaanpraktijken. Ook het aantal bedrijven met een loopbaanbeleid (57%) verschilt nauwelijks ten opzichte van 2012 (52%). Wel verschillend: als er een beleid is, wordt het beter gedragen door het management. Zo geeft 54% nu aan dat het loopbaanbeleid nauw afgestemd wordt met het lijnmanagement, tegenover 42% de vorige keer. Het aantal bedrijven met persoonlijke ontwikkelingsplannen nam dan ook toe van 36% naar 45%. Wel vreemd: persoonlijke coaching door professionele begeleiding viel terug van 81% naar 61%.

Tweesporenbeleid in inzetbaarheid

75% van de organisaties vindt een hogere werkbaarheid van jobs en wendbaarheid van medewerkers zeer belangrijk, maar dit staat in contrast met het actieve beleid hierrond: 46% biedt alle werknemers flexibiliteit in hoeveelheid werkuren aan, 41% in het werkschema, 38% in hoe ze het werk invullen.

Eenzelfde verhaal wat betreft het stimuleren van de inzetbaarheid van werknemers: 83% vindt dit een belangrijke doelstelling, maar slechts 39% biedt interne stages aan, 34% externe stages en meestal is dit slechts mogelijk voor een beperkte groep medewerkers. De cijfers voor bedrijven die dit voor iedereen doen, zijn respectievelijk 7% en 12%.

Het tweesporenbeleid, waar enkele loopbaanpraktijken slechts bestaan voor subgroepen in de organisatie, is ook merkbaar bij opleidingen buiten de huidige functie (65% biedt dit aan, maar slechts 25% doet dit voor iedereen binnen de organisatie) en jobrotatie (komt voor bij 48% van de bedrijven, maar slechts 15% doet dit voor alle werknemers).

Mobiliteit stimuleren

Mobiliteit doorheen de loopbaan is een belangrijke hefboom voor de werkbaarheid. Daar is nog veel werk, want 67% van de organisaties heeft een lage graad van interne mobiliteit. Bij slechts 12% is het gebruikelijk dat medewerkers regelmatig intern van functie veranderen, bij 71% is het de gewoonte dat men jarenlang dezelfde functie uitoefent. Vlindertijd (de mogelijkheid om tijdelijk een andere functie uit te proberen met terugkeergarantie naar de huidige functie), interne stages, externe stages of projectwerk worden er amper aangeboden en, ook hier weer, voor beperkte doelgroepen.

Opvallend: 62% van de organisaties staat open om ex-medewerkers opnieuw aan te werven (vroeger slechts 50%), terwijl 59% actieve interesse toont om via co-sourcing samen te werken met andere bedrijven.

“Het is hoog tijd om werk te maken van een meer dynamisch loopbaanbeleid dat actief bijdraagt aan werkbare jobs en wendbare medewerkers. Wendbaarheid komt echter niet vanzelf, dit vereist een goed doordacht loopbaanbeleid dat inzet op mobiliteit. Bedrijven laten hier nog veel kansen liggen”, zegt professor Ans De Vos van de Antwerp Management School, die het onderzoek uitvoerde.

Innovatieve bedrijven scoren beter

Organisaties die strategisch bezig zijn met innovatie, scoren significant hoger dan anderen qua belang hechten aan werkbaarheid (76 vs 68 op 100-puntenschaal), inzetbaarheid (78 vs 73) en persoonlijke groei (84 vs 75) van medewerkers. Deze bedrijven hebben een moderner HR-beleid: ze laten medewerkers meer los (70 vs 64) en lijken meer een langetermijnvisie te hanteren (76 vs 69) op het gebied van loopbaanbeleid. Ook hebben ze gemiddeld twee loopbaanpraktijken meer in de organisatie dan organisaties die minder inzetten op innovatie.

Wat zegt de werknemer?

Uit een ander recent onderzoek, waarbij SD Worx bij 2.500 werknemers jaarlijks peilt naar hun tevredenheid en engagement, blijkt dat medewerkers in 2016 qua loopbaanbegeleiding weinig verschil merken ten opzichte van 2012: toen zei 58% voldoende loopbaanbegeleiding te krijgen, in 2016 is dat 54%. Ook wat doorgroeimogelijkheden betreft, is er geen grote evolutie: in 2012 vond 52% te weinig doorgroeimogelijkheden te krijgen, tegenover 57% dit jaar. Bedienden zijn tevredener over doorgroeikansen: 63% van de arbeiders vindt dat ze te weinig kansen krijgen, tegenover 55% bij de bedienden.

“We staan vandaag op een keerpunt”, aldus Jan Laurijssen, manager HR Business Development bij SD Worx. “Een groot aantal bedrijven is zich ervan bewust dat maatregelen echt nodig zijn om tot meer wendbaar en werkbaar werk te komen en zijn dan ook vragende partij. Initiatieven zoals ‘werkgeversgroeperingen’ waarbij twee of meer bedrijven samen een werknemer kunnen tewerkstellen is al een stap in de goede richting, maar het kan beter. Het wetgevend kader moet daarom snel duidelijkheid bieden over hoe bedrijven en werknemers flexibeler kunnen omgaan met loopbanen. Het wachten op een wettelijk kader mag echter geen excuus zijn: bedrijven kunnen vandaag al veel loopbaanpraktijken invoeren die hier los van staan, zoals bijvoorbeeld via coaching, jobrotatie, interne stages, etc.”

De SD Worx leerstoel ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’ aan Antwerp Management School onderzoekt sedert 2011 de voorwaarden en mogelijkheden tot een innovatief loopbaanbeleid dat organisaties en medewerkers versterkt in hun groei en duurzame performantie.