KMO-jobindex: 2012 eerste jaar met jobverlies op jaarbasis sinds 2006

12 maart 2013

Antwerpen, 12 maart 2013. Ook het vierde kwartaal van vorig jaar kon het tij niet doen keren: 2012 werd afgesloten met structureel jobverlies voor de Belgische kmo’s. Terwijl de kmo-tewerkstelling in 2011 en 2010 nog met volle 2 procent steeg, gingen in 2012 niet minder dan 7 op de duizend kmo-jobs verloren. Dat maakte 2012 tot een rampjaar voor de kmo-tewerkstelling, en het eerste met jobverlies op jaarbasis sinds de start van de jobindex in 2006.

Jaarevolutie tewerkstelling

Sinds SD Worx de kmo-tewerkstelling opmeet, is er sprake van een gestage groei.

ned1

In 2012 is dit echter omgeslagen. Voor het eerst in zeven jaar daalde de tewerkstelling gedurende vier opeenvolgende kwartalen. De jaardaling van 0,7% weerspiegelt zich over alle gewesten: -1,7% in Wallonië, -0,3% in Vlaanderen en -0,1% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen slagen de provincies Antwerpen (+0,1%) en Oost-Vlaanderen (+0,2%) er echter wel in om uit de rode cijfers te blijven.

ned2

De kmo-jobindex bereikt in het vierde kwartaal van 2012 een waarde van 111,2. Dit betekent dat er sinds de eerste meting van SD Worx (in 2006 over tewerkstellingsevolutie 2005) 11,2 full-time werknemers meer tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s (bedrijven tot 100 werknemers).

Werknemers langer bij dezelfde werkgever in vergrijzende kmo-wereld

De crisis en de weinig beweeglijke arbeidsmarkt zorgen ervoor dat werknemers weer langer op hun stoel blijven zitten, waardoor de anciënniteit binnen de kmo’s terug stijgt. In het crisisjaar 2009 bedroeg de gemiddelde anciënniteit van een kmo-medewerker nog 7,2 jaar. In 2010 en 2011, toen de tewerkstelling weer toenam, stelde SD Worx onmiddellijk een daling van die anciënniteit vast tot gemiddeld 6,9 jaar voor beide jaren. Met de verslechtering van de conjunctuur en arbeidsmarkt in 2012 steeg die anciënniteit opnieuw naar 7 jaar. Precies daardoor waren in 2012 kmo-medewerkers minder snel geneigd andere oorden op te zoeken. Bovendien daalde het aantal vacatures, met uitzondering van vacatures voor sommige knelpuntberoepen waarvoor geschikt personeel moeilijk gevonden wordt.

Een bijkomende reden die deze hogere anciënniteit verklaart is het feit dat de Belgische kmo-beroepsbevolking langzaam maar zeker vergrijst, wat volledig in lijn is met de alomgekende algemene ‘vergrijzing’. Zo waren in 2008 amper 2,5% van de kmo-medewerkers ouder dan 60, terwijl er dat in 2012 toch al 3,3% waren. Als ook 45+-ers tot de groep van oudere werknemers gerekend worden, dan steeg de aanwezigheid van oudere werknemers in een kmo tussen 2008 en 2012 van 30,9% naar 33,6%.

Sterke sectorale verschillen tussen 2008 en 2012

De secundaire sector (de industrie) verloor de voorbije 5 jaar maar liefst 5,93% van zijn werknemers, terwijl de quartaire sector (d.i. de niet-commerciële dienstensector die onder meer lokale besturen en subsectoren als maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs bevat) er met niet minder dan 7,84% op vooruitging. Ook op gewestelijk vlak verschillen deze cijfers heel sterk van elkaar, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

ned3

Deze resultaten bevestigen opnieuw dat de Vlaamse kmo’s conjunctuurgevoeliger zijn. Ook blijkt hieruit dat er in Vlaanderen procentueel meer tewerkstelling is in de privésector dan in de openbare sector.

De opvallende stijgers in tewerkstelling zijn voornamelijk de activiteiten rond ‘dienstencheques’ (+49%), en deze in de welzijns- en gezondheidszorg (+20%). Sectoren die structureel minder werknemers tewerkstellen sinds 2008 zijn industriële sectoren als de papier- en kartonsector (-10%), de kleding- en textielsector (-11%) en de houtsector (-12%).

Globale evolutie

De kmo-jobindex van SD Worx klokt nu af op 111,4. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,4 meer mensen werken bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).


De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx
De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Johan Van Duyse (0476/55 28 94) of via e-mail:
johan.vanduyse@sdworx.com 

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.