Kmo’s minder positief over tewerkstelling in 2012

2 januari 2012

De Belgische kmo’s zien het komende jaar heel wat minder rooskleurig in dan bij de jaarwende 2011-2012. 22% van alle kmo’s verwacht op 31 december 2012 meer mensen te kunnen tewerkstellen, terwijl vorig jaar zowat 30% van de zaakvoerders deze verwachting uitte. 13% verwacht 2012 met minder medewerkers af te klokken, wat een verdubbeling is ten opzichte van vorig jaar (5,9%).
  • Slechts 22% van alle kmo’s verwacht tegen eind 2012 meer tewerkstelling
  • Eén op vier kmo’s denkt aan te werven in het eerste kwartaal van 2012
  • M/V met ervaring sterk gesmaakt door zaakvoerders

Kmo’s voorzichtig met aanwerven in 2012

Uit onderzoek van SD Worx bij 816 Belgische kmo’s blijkt dat deze in vergelijking met vorig jaar voorzichtiger zijn wat aanwerven betreft. Voor 2012 verwachten 39% van de grote kmo’s (50-99 werknemers) een toename in de tewerkstelling ten opzichte van 53,5% in 2011. Zowat 19% van de kmo’s met minder dan 5 werknemers denkt in 2012 nieuwe medewerkers aan te werven, terwijl dit in 2011 nog 24,1% bedroeg.

Zowat een kwart van de ondervraagde kmo’s (26,5%) plant om in het eerste kwartaal nieuwe medewerkers aan te werven. Een significante daling ten opzichte van vorig jaar, toen zowat 1 op de 3 ondervraagde kmo’s nieuwe aanwervingen plande tussen januari en maart. Net zoals bij de vorige bevragingen zijn er ook dit keer grote verschillen merkbaar tussen de grotere en kleinere kmo’s. Zo overweegt 67% van de bedrijven met 50 tot 100 werknemers om tijdens het eerste kwartaal van 2012 aan te werven, terwijl dit bij de kmo’s met minder dan 5 werknemers slechts 18% bedraagt. Dit opmerkelijke verschil valt deels te verklaren doordat bij grotere kmo’s aanwervingen ‘moeten’ gebeuren om personeel te vervangen, iets wat bij kleinere kmo’s minder het geval is.

Ook doorheen de sectoren zijn er opvallende verschillen merkbaar: in de secundaire sector verwacht amper 18,8% een toename van de tewerkstelling (tegen niet minder dan 33% vorig jaar), terwijl 24% van de ondernemers uit de tertiaire en quartaire sector denken meer mensen te werk te kunnen stellen op 31 december 2012 (t.o.v. 29% vorig jaar). Het is dus vooral de secundaire, crisisgevoelige sector die uiterst voorzichtig is en hoopt met evenveel medewerkers 2012 te kunnen eindigen als ze begonnen zijn (68%).

M/V met ervaring gezocht

Opvallend in de ondervraging is de tendens dat kmo’s die willen aanwerven op zoek zijn naar medewerkers met ervaring die zich zo goed al onmiddellijk in de job kunnen inwerken. Zowat 13% van de kmo’s met openstaande vacatures zoeken mederwerkers met meer dan 10 jaar ervaring (t.o.v. 3,3% in 2011).

Daarnaast valt ook op dat de vraag naar deeltijdse tewerkstelling in KMO’s licht stijgt in 2012 (van 24% in 2011 naar 33% in 2012).

Pessimisme over invulling vacatures

Naast een zekere terughoudendheid over aanwervingen in 2012 zijn de ondervraagde kmo’s ook negatief gestemd over het snel invullen van de openstaande vacature. Slechts 42,6% van alle kmo’s denkt dat vacatures snel zullen ingevuld zijn. Toch is hier een lichte positieve stijging vast te stellen: in het laatste kwartaal van 2011 verwachtte amper 28% van de kmo’s een snelle invulling van de vacatures.

Het vertrouwen dat vacatures in 2012 snel ingevuld zullen geraken is het laagst in Vlaanderen. Daar vreest 48,4% van de zaakvoerders die aan aanwervingen denken dat openstaande vacatures niet snel ingevuld zullen raken, ten opzichte van 55% in het laatste kwartaal van 2011.

Die blijvende twijfel over de invulling van de vacatures lijkt gegrond. 46,5% van de ondervraagde kmo’s ondervindt momenteel al moeite om de huidige vacature in te vullen. Zowat 55% van de Vlaamse kmo’s heeft nu openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken (december 2011), tegenover 36,2% in Wallonië en Brussel. Toch is ook hier een lichte daling vast te stellen: nauwelijks drie maanden terug vreesde nog 58% van de Belgische en 61% van de Vlaamse kmo’s dat ze moeilijkheden zouden kennen om de juiste persoon snel aan boord te krijgen.

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx. De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Over SD Worx

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.