1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
officecovid

30/09/2021: scharnierdatum voor coronasteunmaatregelen

1. Steunpakket voor zorg, onderwijs en contactopsporing

Werkgevers in deze sectoren kunnen ook in Q3 gebruikmaken van deze versoepelingen.

 • Het extra saldo van 120 ‘netto’ bijkomende vrijwillige overuren in de cruciale sectoren en essentiële diensten, waaronder ook de zorg. Werkgevers uit deze sectoren kunnen dus ook in het 3e kwartaal nog het extra contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren per werknemer verder benutten. Deze zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen.
 • Extra aantal uren studentenarbeid in zorg en onderwijs, bovenop het maximumsaldo van 475 uren per jaar. Voor deze extra uren gelden dan enkel de verlaagde RSZ-solidariteitsbijdragen: 5,42% voor de werkgever, 2,71% voor de student.
 • De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om bij te springen in de zorg, het onderwijs of de centra voor contactopsporing met behoud van 75% van hun uitkering. 
 • De toelating om tijdelijk werklozen tewerk te stellen met opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen.
 • Vrijwilligers mogen tijdelijk aan de slag in de ouderenzorg.

2. Verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

De federale regering besliste ook om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers te verlengen tot en met 30 september 2021. Alle tijdelijke werkloosheid door corona kan dus tot en met 30 september 2021 beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. In ons handige overzicht lees je wat je in zo’n geval moet doen.

3. Uitzonderlijke maatregelen aanvullende verzekeringen

Normaal schorst tijdelijke werkloosheid de arbeidsovereenkomst, waardoor het genot van de dekkingen van de aanvullende verzekeringen ook tijdelijk zou stoppen voor de betrokken medewerker. Voorbeelden zijn de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen, aangegaan door de werkgever. 
Maar, in coronatijden blijven de dekkingen en premiebetalingen toch doorlopen, tenzij de werkgever uitdrukkelijk koos voor een opt-out. De overlijdensdekking blijft sowieso behouden. Werkgevers krijgen wel de mogelijkheid tot uitstel van de premiebetaling tot en met 30 september 2021 voor de periode van tijdelijke werkloosheid door corona

Voor meer info kun je terecht bij je verzekeringsmaatschappij.

4. Tijdelijke inschakeling van asielzoekers in wachtperiode

Je mag tijdelijk een asielzoeker laten werken die in het bezit is van een Attest van Immatriculatie met vermelding 'Toegang tot de arbeidsmarkt: neen'. De startdatum van het attest moet op of vóór 30 juni 2021 liggen. Wel ben je verplicht om een kopie van dit attest te bewaren in het dossier van je werknemer.

5. Tijdelijke werkloosheid voor kinderopvang

Ouders die afwezig zijn van het werk voor de opvang van minderjarige of gehandicapte kinderen – ongeacht de leeftijd – als de crèche, school (klas) of zorginstelling sluit wegens corona, hebben recht op tijdelijke werkloosheid overmacht corona en dit zolang de sluiting duurt. In ons handige overzicht lees je wat je in zo’n geval moet doen.

Om aanspraak te maken op de werkloosheidsuitkering moet je werknemer jou onmiddellijk op de hoogte brengen en een geldig attest van de school of opvang voorleggen. Ook een arts of een bevoegde instantie zoals het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen een attest of aanbeveling afleveren.

6. Vrijwillige tijdelijke schorsing tijdskrediet of themaverlof voor hervatting bij eigen werkgever

Werkgevers uit alle sectoren kunnen met een werknemer in voltijds of deeltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof overeenkomen om zijn statuut tijdelijk te schorsen. Tijdens deze schorsingsperiode heeft je werknemer dan geen recht op een RVA-uitkering.
 
Na afloop van de tijdelijke schorsing zet je werknemer het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of het themaverlof verder onder de oorspronkelijke voorwaarden voor de resterende duur. De einddatum wordt dan automatisch verlengd met de duur van de schorsing.

7. Doelgroepvermindering voor reis- en hotelsector

Tijdens de coronacrisis kregen de reis- en hotelsector het zwaar te verduren. De federale regering voorziet daarom een doelgroepvermindering voor werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de aanhoudende coronamaatregelen. 

Werkgevers in de hotelsector met minstens 60% minder omzet in Q3 dan in dezelfde periode in 2019, hebben recht op een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor max. 5 werknemers per vestigingseenheid. 

Reisbureaus en reisorganisatoren – die verzekerd zijn tegen insolventie – kunnen ook voor het 3e kwartaal 2021 een bijdragevermindering krijgen voor al hun werknemers.

Meer details over de voorwaarden lees je in dit Ella-bericht.

8. Tewerkstelling in de vitale sectoren garanderen 

Werknemers in voltijds of deeltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof die tijdelijk aan de slag gaan bij een andere werkgever in de zorgsector, het onderwijs of de contactopsporing, moeten daarvoor hun verlof niet stopzetten. Wel moet de arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever schriftelijk zijn en een einddatum vermelden. Die mag uiterlijk 30 september 2021 zijn. 

Ook de werknemer die nieuw start bij een andere werkgever die behoort tot de zorgsector, het onderwijs of de contactopsporing, verliest zijn uitkering niet.

9. 120 extra vrijwillige corona-overuren voor de cruciale sectoren, uitgebreid naar alle sectoren 

Werkgevers in de cruciale sectoren kunnen ook in het derde kwartaal van 2021 nog het extra contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren per werknemer benutten. Deze zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen. De wettelijke maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week blijven uiteraard van toepassing.

Dit aantal corona-overuren voor de cruciale sectoren wordt vanaf 1 juli 2021 ook uitgebreid naar alle sectoren onder de noemer van ‘relance-uren’. Meer details hierover lees je in onze Corona newsflash.

10. Meer studentenarbeid mogelijk

De regering blijft studenten aanmoedigen om extra prestaties te leveren. Werkgevers kunnen ook tijdens het derde kwartaal van 2021 studenten tewerkstellen met toepassing van de solidariteitsbijdrage. De gepresteerde uren tellen dan niet mee voor het jaarlijkse contingent van 475 uur. Bovendien geldt de maatregel dan voor alle sectoren.

 
Ook de fiscus volgt wat betreft de vaststelling van de nettobestaansmiddelen en de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op de gepresteerde uren. Bovendien is er een nulimpact op het recht op kinderbijslag.

11. Bijzondere afbetalingsplannen voor RSZ-bijdragen 3e kwartaal 2021

Ook voor het 3e kwartaal van 2021 kunnen ondernemingen in ernstige economische moeilijkheden omwille van corona een bijzonder minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en de tot 31 december 2021 vervallen rechtzettingen van bijdragen. Gesteld dat de werkgever de modaliteiten van het afbetalingsplan strikt naleeft, zal de RSZ een laattijdige afbetaling of het niet-betalen van de maandelijkse voorschotten niet sanctioneren.
   
Zo’n bijzonder afbetalingsplan moet je zelf online aanvragen op de portaalsite van RSZ. Dat kan pas nadat je de kwartaalaangifte voor het betrokken kwartaal bij de RSZ hebt ingediend.

  Meteen op de hoogte van de laatste updates?

  Check onze corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.

   Geert Vermeir

   Geert Vermeir

   Juridisch Expert

   Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.