Vervanging van een feestdag die samenvalt met een inactiviteitsdag

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), moet die feestdag binnen hetzelfde kalenderjaar vervangen worden door een dag waarop er normaal wel gewerkt wordt in de onderneming

Principe

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), moet die feestdag binnen hetzelfde kalenderjaar vervangen worden door een dag waarop er normaal wel gewerkt wordt in de onderneming.

Hierdoor blijft in de onderneming het recht op 10 feestdagen gewaarborgd. De vervangende feestdag of vervangingsdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over.
De normale activiteits- en inactiviteitsdagen worden vastgesteld uitgaande van een voltijdse tewerkstelling in de onderneming. De normale inactiviteitsdagen zijn vastliggende dagen; ze hangen niet af van toevallige omstandigheden, zoals ziekte, klein verlet, vakantie, ...

Voorbeeld
In een onderneming wordt er normaal vijf dagen per week gewerkt, van maandag tot vrijdag. De feestdag van 1 mei 2016 valt op een zondag en moet dus vervangen worden.

Procedure om een vervangingsdag vast te stellen

Over de vaststelling van de vervangingsdag kan beslist worden op verschillende niveaus. Indien er op een gegeven niveau geen vervangende dag werd vastgesteld, kan de beslissing worden genomen op het volgende niveau.

De opeenvolgende niveau-mogelijkheden zijn:
  • beslissing van het paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij KB
  • beslissing van de ondernemingsraad
  • akkoord tussen werkgever en syndicale afvaardiging
  • akkoord tussen werkgever en de groep van werknemers
  • individueel akkoord tussen werkgever en werknemer
Let op!
Wat als er geen vervangende feestdag werd vastgesteld?
Indien de vervangingsdagen niet werden vastgesteld op één van deze niveaus, verschuift de feestdag naar de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

Wanneer moeten de vervangingsdagen vastgesteld worden?

De vervangingsdagen voor een bepaald jaar moeten vóór 15 december van het vorige jaar worden bekendgemaakt aan de werknemers.
De beslissing moet op een voor het personeel zichtbare plaats uitgehangen worden. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Afwijking in geval van meerdere voltijdse regimes in de onderneming

Binnen een onderneming kunnen er verschillende arbeidsregimes bestaan voor voltijdsen.
Activiteitsdagen en inactiviteitsdagen kunnen dan ook verschillen van afdeling tot afdeling, of zelfs van werknemer tot werknemer.

Voorbeeld
In een onderneming zijn er twee arbeidsregimes voor voltijdsen. In het arbeidsregime van afdeling 1 wordt er gewerkt van maandag tot vrijdag, volgens het arbeidsregime van afdeling 2 wordt er gewerkt van dinsdag tot zaterdag.

Voor afdeling 1 valt Paasmaandag op een activiteitsdag. Voor afdeling 2 is het net het omgekeerde. Paasmaandag moet dan vervangen worden.