Hoe zit het met de betaling van een feestdag?

Als er normaal zou gewerkt worden op de dag die samenvalt met de feestdag of de vervangingsdag, is de werkgever steeds verplicht het normale loon te betalen, behalve als de werknemer ongerechtvaardigd afwezig is op de gewone werkdag voor of na de feestdag.

Algemene regel

Als gerechtvaardigde afwezigheid gelden alle schorsingen van de arbeidsovereenkomst en de afwezigheden die vooraf door de werkgever worden aanvaard.

Feestdag valt samen met een afwezigheidsdag?

Afhankelijk van de reden van de afwezigheid zal de algemene regeling al dan niet van toepassing zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afwezigheden, met daarbij onder welke voorwaarden er loon verschuldigd is.

Als de feestdag samenvalt met o.a.

dan is de betaling van de feestdag

vakantie, ...

steeds verschuldigd 

ziekte, ongeval, arbeidsongeval, moederschapsrust, ...

slechts verschuldigd inzoverre de feestdag valt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid.

educatief verlof, klein verlet, ...

slechts verschuldigd inzoverre de feestdag valt binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid. 

voltijds tijdkrediet, toegestane afwezigheid, ...

nooit verschuldigd.

Let wel, indien in de loop van de schorsing de reden ervan wijzigt, betekent dit dat een nieuwe periode van 14 resp. 30dagen begint te lopen.

Berekening van het loon voor een feestdag 

Bedrag
Het verschuldigde loon staat in verhouding tot de arbeidsuren die gedurende die dag normaal zouden gepresteerd zijn, indien deze dag een werkdag was geweest.

Met loon wordt tevens bedoeld de premies en voordelen in natura (opgelet: premies en andere voordelen die op het einde van het jaar worden betaald, worden niet meegerekend).

De feestdagenreglementering bepaalt de berekeningswijze naargelang de wijze van betaling: uurloon, fooien, vast dag-, week- of maandloon, commissieloon, enz.

Inhoudingen
Het loon voor een feestdag is onderworpen aan RSZ en normale voorheffing.