Maatregelen corona voor continuïteit van ondernemingen en werknemers: het complete overzicht

Door Geert Vermeir - 14 april 2020 - Leestijd: 6 minuten

Corona

De regering stelde op 11 april een pakket maatregelen voor die ervoor moeten zorgen dat werkgevers en werknemers in kritieke sectoren maximaal aan de slag kunnen blijven. 

Quick links:

tewerkstellingsmaatregelen-continuiteit-werkdruk-personeelstekort-corona

1. Wat houdt het pakket wel en niet in?

Er komen bijvoorbeeld 120 extra voordelige overuren, de mogelijkheid om korte contracten na mekaar te sluiten of werknemers tijdelijk aan een andere werkgever uit te lenen. Voor bepaalde werkgevers wordt het ook mogelijk om niet actieve werknemers, zoals tijdelijk werklozen, SWT’ers of mensen in tijdskrediet, aan te werven zonder dat ze hun volledige uitkering verliezen, al is deze maatregel slechts van toepassing voor werkgevers in de vitale sectoren.

Het overleg over deze maatregelen nam tijd in beslag.  Enkele voorstellen waarover je misschien las in de media, haalden de finish niet. Bijvoorbeeld de extra ‘coronapremie’ van 1000 euro, zonder RSZ-bijdragen en belastingen, of bijkomende vakantiedagen voor werknemers die aan de slag blijven.  Beide voorstellen werden tijdens de onderhandelingen aan de kant geschoven.

2. Op wie zijn deze maatregelen van toepassing?

We maken al een tijdje een onderscheid tussen 2 types van sectoren: kritieke sectoren (ook wel cruciale sectoren en essentiële diensten genoemd) en niet-essentiële sectoren. Voortaan is er ook een 3e type: de vitale sectoren. De maatregelen die werden goedgekeurd zijn, in hoofdzaak, exclusief voor de bedrijven actief in ‘kritieke en vitale’ sectoren.   

Ben je een onderneming in een niet-essentiële sector en wil je je werknemers meer of minder laten werken nu of wanneer de lockdownmaatregelen worden versoepeld, dan bieden de klassieke flexibiliteitsmaatregelen mogelijks een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan werken in piek- & daluurroosters, glijdende werkuren, ploegensystemen en overurenregeling. Leveren je medewerkers uitzonderlijke prestaties en wil je deze toch extra verlonen, dan zijn klassiekers zoals warranten of een niet-recurrente loonbonus een voordelige mogelijkheid.


Heb je een vraag over een van deze maatregelen? Bel of mail je vaste contactpersoon.


Of stel je vraag via dit formulier

Ter herinnering, een overzicht van de verschillende types sectoren:

 • kritieke (ook wel cruciale sectoren of essentiële diensten genoemd) sectoren = bedrijven die essentieel zijn en ongeacht of social distancing/telewerk wel of niet mogelijk is toch aan de slag kunnen blijven. Uiteraard mits naleving van maximale veiligheidsvoorschriften.
 • vitale sectoren zijn beperkt tot
  • de landbouw (pc 144), voor zover de werknemer werkt op de grond van de werkgever;
  • de tuinbouw (pc 145), uitgezonderd bedrijven die tuinen/parken inplanten & onderhouden;
  • de bosbouw  (pc 146);
  • uitzendarbeid, voor zover deze werknemers tewerkstellen in één van de vitale sectoren. 
 • niet-essentiële sectoren: alle bedrijven, die mits naleving van social distancing of organisatie van telewerken kunnen blijven werken.

Afhankelijk van je sector kun je gebruik maken van een bepaalde maatregel. De overheid stelde begin maart een lijst samen en deze werd telkens aangevuld. De laatste versie vind je op de site van het crisiscentrum.

3. Overzicht van de maatregelen

Om voor jou helder te maken welke maatregel je als onderneming kunt toepassen, stelden we een schematisch overzicht op. Het bevat de info die we nu kennen. Hoe we dit correct in de payroll kunnen verwerken, delen we o snel mogelijk met jullie. Hebben we bijkomende details? Dan passen we het schema aan, zo blijf je altijd up-to-date.

SD Worx staat voor je klaar

Heb je een vraag over een van deze maatregelen? Bel of mail je vaste contactpersoon.


Of stel je vraag via dit formulier

Lees verder onder het schema voor meer uitleg of klik erop voor een document met alle uitleg.

schema maatregelen corona

a. Mogelijkheden om personeelstekorten op te vangen in de kritieke én vitale sectoren

1. 120 voordelige overuren

Sinds de wet Peeters bestaat het systeem van ‘vrijwillige overuren’. Binnen de kritieke sectoren wordt voor de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 120 naar 220 uren, waarvan je er 120 voordelig kunt uitbetalen. Deze 120 bijkomende uren dienen gepresteerd te worden in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Voor alle vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal ben je vrijgesteld van:

 • overloon (normaal betaal je een toeslag van 50% of zelfs 100% op zon- en feestdagen);
 • betaalde inhaalrust (100% van het loon).

Voor maximaal 120 vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal, betaal je bovendien geen bedrijfsvoorheffing of RSZ-bijdragen*. Je werknemer krijgt deze overuren dus volledig netto vergoed.

Let wel: je werknemer – net zoals voor de bestaande vrijwillige overuren – moet schriftelijk akkoord gaan voor je hem overuren laat presteren.

*Onder voorbehoud tot definitieve bevestiging door de RSZ

2. Onmiddellijke tewerkstelling van asielzoekers

Asielzoekers mogen normaal pas na een wachtperiode van 4 maanden na hun verzoek tot asiel werken. Die voorwaarde vervalt nu, als hun asielaanvraag ten laatste op 18 maart 2020 geregistreerd werd. Als werkgever moet jij zorgen voor een opvangplaats. Zo wordt het aantal verplaatsingen strikt beperkt. De uitzondering geldt tussen 1 april en 30 juni 2020.

3. Mogelijkheid tot gebruik korte opeenvolgende contracten

Volgens de wet leiden opeenvolgende contracten van bepaalde duur in de meeste gevallen automatisch tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Tijdens deze crisis heeft een contract van bepaalde duur nochtans voordelen: je kunt voor een beperkte tijd een extra kracht inschakelen. Na afloop van de vooraf afgesproken duur eindigt het contract zonder dat de werknemer een opzegtermijn moet presteren of dat je een opzegvergoeding verschuldigd bent. Daarom wordt in een extra uitzondering voorzien tijdens het tweede kwartaal van 2020. Elk contract moet wel minstens 7 kalenderdagen duren. Voorbeeld: voedingswinkels mogen 4 achtereenvolgende weken een tijdelijke medewerker tewerkstellen via weekcontracten.

4. Versoepeling van het verbod op terbeschikkingstelling

Ondernemingen met een tekort aan werk voor (een deel van) hun personeel mogen medewerkers uitlenen aan de kritieke sectoren. De werknemers moeten wel al vóór 10 april 2020 bij de ‘normale’ werkgever in dienst zijn.

Een voorbeeld:
Je baat een doe-het-zelf-zaak uit en hebt 3 werknemers met een rijbewijs C waarvoor er niet meer voldoende werk is. Een collega-ondernemer die brandstof verkoopt en vervoert – en dus behoort tot een essentiële sector – komt handen te kort. Dankzij deze maatregel kun je je 3 medewerkers uitlenen. Samen met hem en je medewerkers kom je tot een akkoord dat de werkinstructies en afspraken zoals duurtijd en verloning bevat.

Wat je moet weten om aan de slag te gaan:

 • toestemming van de sociale inspectie is niet nodig;
 • vóór het begin van de terbeschikkingstelling moeten de werkgever, de werknemer en de gebruiker een akkoord ondertekenen met daarin de voorwaarden en de duur;
 • om sociale dumping te voorkomen mag het loon van de werknemer niet lager zijn dan dat van de werknemers van de gebruiker met dezelfde functie;
 • de uitgeleende werknemer blijft in dienst bij de oorspronkelijke werkgever: het arbeidscontract blijft behouden en de werkgever zorgt voor de uitbetaling van het afgesproken loon en de gebruikelijke payrollverwerking;
 • de kosten voor de prestaties worden gefactureerd aan de gebruiker.

b. Personeelstekorten opvangen in vitale sectoren

5. Cumuleren van uitkering met loon

Tijdelijk werklozen door overmacht, SWT’ers en werknemers met onderbrekingsuitkeringen (tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof) kunnen 75% van hun uitkering combineren met loon uit werk.

Let wel: deze cumulmaatregel is beperkt tot tewerkstelling in de land-, tuin- en bosbouw.

6. Vrijwillige opschorting van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of themaverlof.

Werknemers uit de vitale sectoren kunnen hun loopbaanonderbreking, tijdskrediet of themaverlof vrijwillig en tijdelijk opschorten, en na deze crisis opnieuw overschakelen. Tot nu kon dat niet. Tijdens de schorsing van het verlof ontvangt de werknemer geen onderbrekingsuitkering. Deze regel geldt eveneens enkel in april of mei 2020.

c. Personeelstekorten opvangen in (vooralsnog) alle sectoren

7. Uren studentenarbeid buiten contingent

De uren die jobstudenten presteren tijdens het tweede kwartaal van 2020 worden niet meegeteld in het ‘studentencontingent’ – de 475 uren die ze mogen werken aan verlaagde zogeheten solidariteitsbijdragen. Deze extra prestaties, die niet meetellen in het ‘studentencontigent zullen eveneens onderworpen zijn aan beperkte solidariteitsbijdragen:

 • de student betaalt 2,71% RSZ-bijdragen (in plaats van 13,07% bij een normale tewerkstelling);
 • de werkgever betaalt 5,42% RSZ-bijdragen ((in plaats van minstens 25% bij een normale tewerkstelling).

Nog niet helemaal duidelijk is het toepassingsgebied van deze maatregel. Het lijkt erop dat deze geldt bij alle werkgevers, dus niet alleen zij die actief zijn in een kritieke sector.

En ook nog: degressiviteit volledige werkloosheid tijdelijk gestopt

Voor de volledigheid vermelden we nog deze maatregel. Onze werkloosheidsreglementering kent een mechanisme van degressiviteit. Dat betekent dat de de werkloosheidsuitkering daalt in de tijd. Omdat het voor veel werkzoeken vandaag moeilijk(er) is om te solliciteren, besliste de regering om de uitkeringen drie maanden te bevriezen, meer bepaald van 1 april tot 30 juni 2020. 

SD Worx staat voor je klaar

Heb je een vraag over een van deze maatregelen? Bel of mail je vaste contactpersoon. 

Of stel je vraag via dit formulier

Bieden deze opties geen oplossing? Schakel dan een interimkracht in via SD Worx.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen