De impact van corona op uitzendkrachten en studenten: wat te doen?

7 april 2020 - Leestijd: 4 minuten

Corona

Bedrijven die uitzendkrachten en studenten tewerkstellen, vragen zich terecht af of de strikte coronamaatregelen ook op hen van toepassing zijn. Uiteraard moeten ook zij maximaal beschermd worden tegen het virus. Maar wat met de regels rond tijdelijke werkloosheid, dagcontracten en telewerk? De voornaamste bepalingen voor jou opgesomd.

Interims en studenten tewerkstellen tijdens coronacrisis

Stel je uitzendkrachten of studenten te werk, dan ben jij verantwoordelijk voor hun welzijn op de werkvloer. Het staat buiten kijf dat deze tijdelijke krachten dezelfde bescherming genieten als je vaste werknemers. Het is dan ook jouw taak om in te schatten welke (extra) preventiemaatregelen noodzakelijk zijn.

Kan ik een beroep doen op interims als mijn vast personeel tijdelijk werkloos is?

Uitzendkrachten mogen geen taken verrichten die normaal gezien worden uitgevoerd door werknemers die tijdelijk werkloos zijn om economische redenen. Dit verbod is wel beperkt tot de afdeling of de functie die door de tijdelijke werkloosheid getroffen is.

Interims tewerkstellen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is niet verboden. Werkloosheid omwille van het coronavirus is duidelijk zo’n geval.

Kan ik voor uitzendkrachten ook tijdelijke werkloosheid inroepen?

Voor uitzendkrachten met een langere opdracht in je onderneming aanvaardt de RVA nu uitzonderlijk dat je tijdelijke werkloosheid inroept. Dat kan voorlopig tot 19 april 2020. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor de vaste werknemers. Ze kunnen dus enkel samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos gesteld worden.  

Onder ‘langere opdracht’ verstaat de RVA dat er na het einde van de lopende uitzendovereenkomst normaal een nieuwe uitzendovereenkomst ­zou worden gesloten, mocht er geen coronacrisis zijn.

De RVA geeft de volgende voorbeelden:

  • Een uitzendkracht werkt al 3 maanden bij hetzelfde bedrijf onder het motief instroom of ter vervanging van een vaste werknemer.
  • Je biedt een uitzendkracht achtereenvolgens weekcontracten.

De ‘anciënniteit’ van de uitzendkracht in je bedrijf weegt dus het zwaarst door in de beslissing. De RVA kan controles uitvoeren en misbruik corrigeren.

Let op: het is verboden om (retroactief) een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten met een volledig werkloze om hem of haar vervolgens onmiddellijk te schorsen wegens overmacht. Had je vorige week geen arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht, dan kun je er vandaag wel een sluiten voor de komende periode en deze vervolgens schorsen wegens tijdelijke werkloosheid indien de uitzendkracht zich in de week van 9 tot 13 maart 2020 in een situatie van een “langere opdracht” bevond bij een gebruiker, maar de uitzendovereenkomst vanaf 16 maart 2020 niet verlengd werd door de onduidelijke instructies van de RVA.

Kan mijn flexi-jobber op tijdelijke werkloosheid?

Ja, dat kan. De arbeidsprestaties van de flexi-jobber vallen ook onder de toepassing van de werkloosheidsverzekering. Volgens de RVA kun je voor een flexi-jobber wel enkel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen, niet omwille van economische redenen, maar enkel indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat.

Rechtvaardigt het coronavirus het gebruik van opeenvolgende dagcontracten?

De regels rond opeenvolgende dagcontracten wijzigen niet. Je moet dus nog altijd de nood aan flexibiliteit kunnen bewijzen. Dit is enkel het geval wanneer het werkvolume:

  • afhankelijk is van externe factoren (bv. het weer, de wisselende omvang van leveringen of vraag van klanten);
  • sterk fluctueert (bv. door een wisselend aantal orders in de logistieke sector);
  • gekoppeld is aan de aard van de opdracht (bv. de opname van een reclamespot).

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zijn mogelijks wel te bestempelen als externe factoren die ertoe leiden dat het werkvolume sterk fluctueert.

Mag mijn uitzendkracht ook telewerken?

Ja zeker! Naast ‘structureel’ thuiswerk is ook ‘occasioneel’ thuiswerk mogelijk, zolang de functie van de werknemer dit toelaat (bv. voor administratieve taken). Dit kan zowel om persoonlijke redenen als bij overmacht. Het coronavirus is duidelijk een geval van overmacht.

Er moeten wel minimale afspraken gemaakt worden over:

  • de eventuele terbeschikkingstelling van apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer-uitzendkracht;
  • een eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Dit akkoord kan schriftelijk of mondeling zijn.

Studenten zitten nu massaal thuis door de coronamaatregelen. Mag ik hen inschakelen als uitzendkracht?

Voor de meerderjarige student:

Studenten in het hoger of universitair onderwijs volgen in principe les vanop afstand. Indien zij niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en gaan werken, kunnen zij een studentenovereenkomst afsluiten. Voorwaarde is wel dat de student kan aantonen dat hij in hoofdzaak bezig is met zijn studies. Ook voor hen geldt dat de tewerkstelling in overeenstemming moet zijn met de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor de minderjarige student (tussen 15 en 18 jaar):

Hoewel de overheid de lessen in het middelbaar onderwijs tijdelijk heeft opgeschort, wordt van studenten, die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, verwacht dat zij in de periodes waarbinnen de normale lesuren vallen, nog steeds studeren. Hen op dat moment tewerkstellen zou immers ingaan tegen de wil van de overheid om onze verplaatsingen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Zeker die tussen jeugdige personen en mensen die tot de risicogroepen behoren.

Ons standpunt is daarom als volgt: je kan deze groep studenten niet tewerkstellen tijdens de uren waarop zij normaal gezien les hadden moeten volgen.

Buiten deze uren is het - juridisch gezien – wel mogelijk om deze studenten tewerk te stellen, voor zover dit in overeenstemming is met de verstrengde maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (o.a. beperking van tewerkstelling tot cruciale sectoren en essentiële diensten). Die studenten kan je wel enkel deeltijds inzetten, vermits de normale lesuren op grond van artikel 19bis van de Arbeidswet met arbeidstijd worden gelijkgesteld.

Voor de buitenlandse student:

Buitenlandse studenten kunnen buiten de schoolvakanties slechts 20 uur per week werken, voor zover die tewerkstelling verenigbaar is met hun studies. Gezien we nog niet kunnen spreken van een schoolvakantie (hoewel het voor velen zo zal aanvoelen) passen we de wet best strikt toe en stellen we dat de buitenlandse studenten niet meer dan 20 uur mogen werken.

Heb je een vraag over de impact van de coronacrisis op de tewerkstelling?

Neem een kijkje in onze FAQ

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen