Van start met de startersjob? Dit zijn de 5 spelregels

Door Ella HR - 2 juli 2018 - Leestijd: 3 minuten

Generatiemanagement

De jongerenwerkloosheid zit in dalende lijn en dat is goed nieuws. Alleen profiteren niet alle schoolverlaters in gelijke mate mee. Om de jobkansen van starters zonder hoger diploma op te krikken, riep de regering de goedkope ‘startersjob voor jongeren zonder werkervaring’ in het leven. We zetten de spelregels op een rij.

startersjob regels voorwaarden

De startersjob werkt als volgt: werft u voortaan een 18-, 19- of 20-jarige zonder werkervaring aan, dan kunt u hem of haar een brutoloon uitbetalen dat lager ligt dan het minimumloon in uw sector. In ruil keert u een forfaitaire nettotoeslag uit die vrijgesteld is van inhoudingen, bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen. Zo kunt u uw loonkosten drukken, zonder dat uw jonge werknemer dit voelt in zijn loonzakje.

Berekening nettotoeslag: besluit ontbreekt

Om de startersjobs ook echt uitvoerbaar te maken, is een koninklijk besluit met de berekeningsregels van de netto toeslag nodig. Dat is er voorlopig nog niet. Dat betekent dat u dus nog geen beroep kunt doen op deze gunstige regeling.


Dringend nood aan extra krachten?

U kunt natuurlijk een jongere aanwerven, maar weet dat u zich aan het minimumloon of barema moet houden. Besef ook dat u voor de medewerker in kwestie achteraf geen verlaagd loon kunt invoeren als de startersjob toch wordt ingevoerd.

Een clausule met de vermelding dat 'een verlaagd brutoloon zal toegepast worden, indien mogelijk met terugwerkende kracht, zodra de wetgeving rond de startersjobs zoals bepaald in de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie uitvoerbaar wordt', kan daar mogelijk nog een mouw aan passen. Maar dat kunnen we niet garanderen, alles hangt af van de timing en de modaliteiten van de regeling die uit de bus zal vallen.

De spelregels van de startersjob

Het is dus nog niet zeker of de startersjob zoals die vandaag op tafel ligt er ook effectief komt. Dit zijn vandaag de voorwaarden om in aanmerking te komen:

1. U bent een werkgever uit de privésector

Organisaties uit de publieke sector kunnen geen gebruikmaken van deze maatregel, al zijn er enkele uitzonderingen: de vervoersmaatschappijen, de kredietinstellingen, huisvestingsmaatschappijen, het VITO …

2. Uw nieuwe medewerker is 18, 19 of 20 jaar

De vermindering die u mag toepassen, is leeftijdsafhankelijk. Zolang uw werknemer 18 jaar is, kunt u zijn of haar brutoloon met 18% verminderen. Vanaf zijn of haar 19e verjaardag wordt dat 12% en vanaf de 20e verjaardag 6%. De maatregel stopt in de maand waarin hij of zij 21 wordt.

Belangrijk: op het moment van aanwerven moet de jongere als werkzoekende ingeschreven zijn bij VDAB, Le Forem, Actiris of Arbeitsamt.

3. U sluit een gewoon arbeidscontract af

Studentenovereenkomsten, alternerend leren en werken, leerlingen en doorstromingscontracten zijn dus uitgesloten. Ook moet u uw medewerker minstens een halftijdse job aanbieden. In de arbeidsovereenkomst neemt u op dat het minimumloon wordt verminderd volgens de bepalingen van de startersjob en dat u in ruil een forfaitaire toeslag betaalt.

4. Uw medewerker heeft nog geen werkervaring

Zonder werkervaring betekent strikt genomen dat de schoolverlater zijn allereerste arbeidsovereenkomst afsluit. Maar de definitie is ruimer dan dat: een jongere heeft pas werkervaring als hij van het zesde tot en met het derde kwartaal voor het kwartaal waarin u hem of haar aanwerft minstens twee kwartalen 4/5 of meer aan de slag is geweest. De twee kwartalen net voor de tewerkstelling tellen dus niet mee in de berekening. Ook deeltijds alternerend leren en werken, studentenjobs, IBO-contracten, flexi-jobs en gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw worden buiten beschouwing gelaten.

Handig: als werkgever hoeft u dit niet zelf te controleren. Dimona zal u onmiddellijk na de indiensttreding op de hoogte brengen of uw aanwinst in aanmerking komt voor een startersjob. 

5. U betaalt niet meer dan het minimumloon

Enkel werknemers die normaal gezien het sectorale minimumloon of het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) zouden ontvangen, komen in aanmerking voor de startersregeling. Dus: betaalt u méér, dan vervalt het recht op loonsvermindering en wordt de arbeidsovereenkomst niet als een startersjob beschouwd.

Pas wanneer deze vijf voorwaarden allemaal vervuld zijn, kunt u als werkgever gebruikmaken van het nieuwe statuut van de startersjob. Maakt u er onterecht aanspraak op, dan kan de fiscus u verplichten om het normale minimumloon uit te betalen, inclusief RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Het is momenteel niet duidelijk of de wetgeving rond de startersjobs in de huidige of in een gewijzigde vorm zal ingaan. Ook de timing is onvoorspelbaar: wordt het dan 1 augustus, 1 oktober of …? Abonneer u op onze nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte!

Banner newsletter NL


Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen